Targowisko Giełda-Bazar

ul. Józefa Krzymińskiego 4

tel. 52 35 55 354

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XVI/164/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 28 października 2019 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TARGOWISKA „GIEŁDA - BAZAR” W INOWROCŁAWIU

§ 1. Regulamin obowiązuje na terenie targowiska „Giełda-Bazar" stanowiącym własność Miasta Inowrocławia.

§ 2. Osoby korzystające z targowiska „Giełda-Bazar”, zwane dalej „użytkownikami”, zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustalonych zasad.

§ 3. Do prowadzenia handlu na targowisku „Giełda-Bazar”, zwanym dalej „giełdą", upoważnione są osoby fizyczne i osoby prawne mogące uczestniczyć w obrocie towarowym.

§ 4. Giełda jest czynna w każdą niedzielę, oprócz niedziel, w których przypadają ustawowe święta, w godzinach od 6.00 do 15.00 .

§ 5. Zarządca udostępnia oznakowane miejsce na stanowisko handlowe za opłatą.

§ 6. 1. Na giełdzie dopuszcza się handel obwoźny i obnośny - prowadzony z ręki, stoisk, lad, koszy oraz pojazdów samochodowych, przyczep, itp.

2. Sprzedaż z pojazdów samochodowych może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

§ 7. 1. Stanowisko handlowe wskazuje obsługa giełdy.

2. Stanowisko handlowe nie może być samodzielnie zajmowane, zmieniane lub
odstępowane osobom trzecim.

§ 8. 13) (uchylony).

§ 9. Wszelkie zauważone przypadki uszkodzeń na terenie giełdy m.in. infrastruktury

należy zgłaszać zarządcy.

§ 10. Do wprowadzania zwierząt domowych na teren giełdy stosuje się przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia.

§ 11. Skargi i wnioski dotyczące działalności giełdy można składać w biurze giełdy w godzinach jego urzędowania oraz w każdy dzień roboczy w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, al. Niepodległości 4, e-mail sekretariat [AT] osir [DOT] inowroclaw [DOT] pl, tel. 52 355 53 50.

13) Uchylony przez § 1 uchwały nr XLVIII/457/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 marca 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta Inowrocławia, w tym oddanych w trwały zarząd (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 1599), która weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2022 r.