Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu oraz FOTOCENTER 2000 zaprasza wszystkich amatorów fotografii do udziału w konkursie fotograficznym prac amatorskich pod hasłem „Inowrocławianie”. Tematem konkursu jest człowiek na tle Miasta.

    Zależy nam nie tylko na portretach rodowitych mieszkańców stolicy Kujaw Zachodnich, ale także i tych osób, które znalazły się tu jedynie przejazdem lub związały swoje życie z Miastem na Soli przypadkiem, czy z wyboru.

    Podczas wędrówek fotograficznych ulicami Inowrocławia odnajdźcie i uwiecznijcie tych, których obecność wydaje

wam się w jakiś sposób znacząca – dziwna lub zaskakująca albo całkiem oczywista.

    Otwarcie wystawy zaplanowano na 27 listopada br. w sali 226 Hali Widowiskowo – Sportowej przy al. Niepodległości 4. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Kapituła Konkursowa wyłoni 3 zwycięzców, oraz przyzna nagrody specjalne pracom, które w jej ocenie zasługują na wyróżnienie.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

 

Regulamin

IV Konkursu Fotograficznego pn. Inowrocławianie

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pn. „Inowrocławianie”, zwanego dalej konkursem

jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, zwany dalej Organizatorem, a także Studio FotoCenter 2000 w Inowrocławiu, zwany dalej współorganizatorem.

 1. Celem konkursu jest prezentacja prac fotografów amatorów, popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

 2. Tematem konkursu jest człowiek na tle naszego Miasta i realizowany jest pod nazwą „Inowrocławianie”. Tytuł konkursu – "Inowrocławianie" – ujęliśmy w cudzysłów, gdyż Organizatorom zależy nie tylko na portretach rodowitych mieszkańców stolicy Kujaw Zachodnich, ale także i tych osób, które znalazły się tu jedynie przejazdem lub związały swoje życie z Miastem na Soli przypadkiem czy z wyboru. Podczas fotograficznych wędrówek ulicami Inowrocławia poszukajcie i uwiecznijcie tych, których obecność wydaje wam się w jakiś sposób znacząca – dziwna lub zaskakująca albo całkiem oczywista. Czekamy na interesujące portrety Inowrocławian.

 3. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy fotografujący amatorsko.

 4. Uczestnik konkursu powinien:

 • dostarczyć 3 zdjęcia konkursowe w formie odbitek w formacie od 15×21cm do 30×40 cm (które będą oceniane przez jury konkursowe). Zdjęcia w innej formie nie będą rozpatrywane (dopuszcza się przedstawienie cyklu zdjęć),

 • zdjęcia nadesłane na konkurs powinny być wykonane w technice czarno-białej lub kolorowej,

 • fotomontaże, wielokrotna ekspozycja i zdjęcia manipulowane cyfrowo będą dyskwalifikowane,

 • do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie fotografie, których zgłaszający jest autorem i do których posiada nieograniczone prawa autorskie,

 • na odwrocie każdej z odbitek należy umieścić imię, nazwisko, dokładny adres kontaktowy wraz z telefonem, adres mailowy i krótki opis miejsca wykonania fotografii.

 1. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

 2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i ewentualnego przyznania nagród. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska na liście nagrodzonych.

 3. Termin i warunki dostarczenia prac:

 • prace należy dostarczyć osobiście do Sekcji Marketingu i Organizacji Imprez pokój 221 lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu al. Niepodległości 4, z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” pn. „Inowrocławianie” w terminie do 20 listopada 2009 r., na odwrocie koperty dane teleadresowe autora,

 • prace przesłane po terminie nie będą oceniane,

 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

 1. Zasady przyznawania nagród:

 • o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Kapituła Konkursowa, zwana dalej Kapitułą,

 • Kapitułę powołuje Organizator,

 • posiedzenie Kapituły przewidziane jest na dzień 26 listopada 2009 r., godz. 11.00,

 • fotografie nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Kapitułę,

 • spośród zgłoszonych do konkursu prac Kapituła wybierze i przyzna nagrody za 3 najciekawsze prace, które opublikowane będą na stronie www.osir.inowroclaw.info.pl po otrzymaniu zgody autorów na płycie CD. Oprócz wyłonienia zwycięzców Kapituła wytypuje prace, które jej zdaniem zasługują na wyróżnienie i nagrodzi je nagrodami specjalnym,

 • decyzja Kapituły jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Kapituła zastrzega sobie prawo nie wyłonienia zwycięzców, przyznania miejsc ex aequo,