Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu informuje, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 29 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 207) wprowadzone od 28 grudnia 2020 r. znaczące ograniczenia w funkcjonowaniu naszych obiektów zostają przedłużone do 14 lutego 2021 r.,
Z obiektów sportowych zarządzanych przez OSiR Inowrocław do 14 lutego 2021 r. korzystać będą mogły jedynie osoby będące członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiające sport w ramach ligi zawodowej, lub dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.
Do 14 lutego 2021 r. pływalnie zarządzane przez OSiR Inowrocław nadal podlegać będą znaczącym ograniczeniom. Z basenów korzystać będą mogli jedynie zawodnicy kadr narodowych zarejestrowanych w Systemie Ewidencji Zawodników Polskiego Związku Pływackiego, ujętych w harmonogramie pływalni.
OSiR Inowrocław informuje również, że do 14 grudnia 2021 r. organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalna po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.
Okoliczności, o których mowa powyżej, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.