Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu informuje, że od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. wprowadzone zostaną znaczące ograniczenia w funkcjonowaniu naszych obiektów, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. Z 2020r. Poz. 2316).
Z obiektów sportowych zarządzanych przez OSiR Inowrocław od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. korzystać będą mogły jedynie osoby uprawiające sport będące członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiające sport w ramach ligi zawodowej, lub dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.
Od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. pływalnie zarządzane przez OSiR Inowrocław podlegać będą znaczącym ograniczeniom. Z basenów korzystać będą mogli jedynie zawodnicy kadr narodowych zarejestrowanych w Systemie Ewidencji Zawodników Polskiego Związku Pływackiego, ujętych w harmonogramie pływalni.
OSiR Inowrocław informuje również, że do 17 stycznia 2021 r. organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalna po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa
w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.
Okoliczności, o których mowa powyżej, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.
dodatkowe