ZARZĄDZENIE nr 18/2021
DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU
z 3 września 2021 r.

 


w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z karnetów przez klientów indywidualnych Krytej Pływalni „Wodny Park", Krytej Pływalni „Delfin" i Basenu Solankowego - Inowrocławskiej Termy, a także wprowadzenia zasad działalności Wypożyczalni Rowerów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu Na podstawie §4 pkt 8 Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu stanowiącego załącznik do uchwały nr XLVI/662/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2010 r., zarządza się co następuje:


§ 1. Wprowadza się zasady korzystania z karnetów przez klientów indywidualnych Krytej Pływalni „Wodny Park”, Krytej Pływalni „Delfin” i Basenu Solankowego – Inowrocławskiej Termy, zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wprowadza się zasady działalności Wypożyczalni Rowerów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi ZOS Nr I Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
§ 4. Traci moc zarządzenie nr 38/2017 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu z 31 października 2017 r.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zasady korzystania z karnetów przez klientów indywidualnych
Krytej Pływalni „Wodny Park”, Krytej Pływalni „Delfin”
i Basenu Solankowego – Inowrocławskiej Termy1. Kryta Pływalnia „Wodny Park” i Kryta Pływalnia „Delfin” Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, zwane dalej pływalniami, oraz Basen Solankowy – Inowrocławska Terma
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, zwana dalej basenem, prowadzą sprzedaż karnetów, za pomocą których można regulować płatności za korzystanie z usług.
2. Karnety są do nabycia w kasach pływalni i basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
3. Za wydanie karnetu jest pobierana jednorazowa opłata, zgodna z obowiązującym cennikiem.
4. Karnety są ważne w okresie kolejnych 12 m-cy kalendarzowych od zakupu bądź doładowania, chyba że umowa stanowi inaczej.
5. Po upływie terminu ważności karnetu należy ponownie go doładować. Okres ważności karnetu przedłuża się od dnia jego doładowania. Środki pieniężne pozostałe z poprzedniego
okresu ważności karnetu przechodzą na okres następny.
6. W przypadku przerwy technicznej powodującej przestój w funkcjonowaniu obiektu, okres ważności karnetu jest przedłużany o ilość dni postoju.
7. Zagubienie lub zniszczenie, w tym pogięcie lub połamanie karnetu, nie uprawnia do otrzymania jego duplikatu.
8. Po rozliczeniu usług, z których skorzystał klient, gdy wystąpi brak środków na karnecie, dopłatę należy uregulować gotówką lub kartą płatniczą w kasie pływalni.
9. Wysokość środków pieniężnych na karnecie nie podlega zamianie na gotówkę.
10. Z karnetu można korzystać w dowolne dni tygodnia, w których czynne są pływalnie i basen.
11. Jednorazowo z karnetu może skorzystać dowolna ilość osób, do wyczerpania limitu na karnecie.
12. Korzystanie z usług nieobjętych karnetem, wymaga opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem w pływalni i na basenie.
13. Karnet nie upoważnia do korzystania z usług pływalni poza kolejnością.
14. Możliwość skorzystania przez klienta w danym czasie z usług pływalni, jest uzależniona od ilości klientów korzystających w tym czasie z usług pływalni.
15. Każdego klienta korzystającego z usług na podstawie karnetu, obowiązuje Regulamin pływalni.