Zasady działalności
Wypożyczalni Rowerów
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu

1. Niniejsze zasady obejmują warunki korzystania, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z Wypożyczalni Rowerów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, zwanej w dalszej części zasad „Wypożyczalnią”.
2. Wypożyczalnia rowerów mieści się w Inowrocławskiej Termie przy ul. Świętokrzyskiej 107 i jest czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach funkcjonowania tego obiektu oraz w Krytej Pływalni Wodny Park przy ul. Toruńskiej 46-48 i jest czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach funkcjonowania tego obiektu.
3. Wypożyczane rowery są własnością Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu. Rowery są oznakowane i rejestrowane, wyposażone są dodatkowo w system zapięcia zabezpieczającego z kluczykiem. Do roweru można wypożyczyć również fotelik dziecięcy, kask dla dorosłego i kask dla dziecka.
4. Wypożyczającym jest osoba, która wypożycza rower z Wypożyczalni.
5. Opłaty za wypożyczenie roweru pobierane są z góry na podstawie obowiązującego cennika, przy czym:
a) kaucja zwrotna płatna jest gotówką z góry,
b) w przypadku oddania roweru przed upływem opłaconego czasu Wypożyczalnia nie oddaje uiszczonej opłaty,
c) płatności za wypożyczenie można dokonywać gotówką lub kartą płatniczą.
6. Wypożyczający wypożycza sprzęt, który jest w pełni sprawny technicznie i zobowiązany jest do:
a) podania danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, niezbędnych do zawarcia umowy,
b) pokwitowania wypożyczenia sprzętu z wyszczególnieniem jego numeru, dokładnego czasu wypożyczenia oraz zapoznania się z zasadami i cennikiem,
c) użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem na trasach i ścieżkach rowerowych.
7. Rower należy zwrócić w terminie deklarowanym. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduje pobranie dopłaty zgodnie z cennikiem Wypożyczalni. O przedłużeniu terminu zwrotu roweru należy poinformować pracownika Wypożyczalni pod numerem telefonu:
a) 52 35 38 677 – dla Wypożyczalni w Inowrocławskiej Termie,
b) 52 35 55 362 – dla Wypożyczalni w Krytej Pływalni Wodny Park,
co najmniej na godzinę przed jego upływem.
8. Roweru używać może wyłącznie osoba, która go wypożyczyła. Zakazuje się odstępowania tego sprzętu osobom trzecim.
9. Aby wypożyczyć rower należy mieć ukończone 13 lat. Osoba poniżej 18 roku życia może wypożyczyć rower wyłącznie za pisemną zgodą osoby pełnoletniej upoważnionej do opieki nad małoletnim, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz osobę z niego korzystającą. W przypadku osoby niepełnoletniej wymagane jest przedstawienie dokumentu uprawniającego do kierowania rowerem.
10. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonego roweru oraz jego wyposażenia, na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność wypożyczający, zobowiązany jest on do pokrycia wszelkich kosztów naprawy lub zakupu nowego roweru.
11. W przypadku kradzieży roweru, Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję, a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić w Ośrodku Sportui Rekreacji w Inowrocławiu, który podejmie czynności przewidziane prawem.
12. Klient zobowiązany jest do korzystania z roweru zgodnie z przeznaczeniem. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji czy wymiany części w wypożyczonym rowerze.
13. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru, a wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązującego na terenie kraju, w tym z ustawy Prawo o ruchu drogowym.
14. Użytkownik wypożyczając rower czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność. OSiR zastrzega sobie brak odpowiedzialności za działanie lub zachowanie użytkownika, szkody i zdarzenia, które on spowoduje z własnej winy lub osób trzecich.
15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie sprzętu niezgodne z przeznaczeniem lub przepisami oraz za jakiekolwiek wypadki spowodowane podczas użytkowania sprzętu. Wypożyczający ma obowiązek zgłosić wszystkie usterki sprzętu, zastane na nim w ciągu pierwszych 15 minut od jego wypożyczenia. W przeciwnym razie pracownik wypożyczalni ma prawo uznać, że usterka powstała w wyniku uszkodzenia sprzętu przez wypożyczającego.
16. Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonego roweru.
17. W przypadku nie zwrócenia roweru po 24 godzinach od deklarowanego terminuzwrotu, dane Wypożyczającego będą przekazane policji z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego przyczynę niezwrócenia roweru. Dalsze wnioski w sprawie OSiR będzie składał w zależności od przebiegu postępowania.
18. Zabrania się korzystania ze sprzętu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
19. Wypożyczający poprzez fakt zawarcia umowy wypożyczenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby związane z realizacją tej umowy. Zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są w klauzuli informacyjnej RODO, zktórąmożnazapoznaćsięnastronieinternetowej http://osir.inowroclaw.pl/OSIR/index.php/polityka-prywatnosci.
20. Wypożyczalnia nie zapewnia ubezpieczenia NNW.
21. Podpis klienta na umowie wypożyczenia roweru oznacza akceptację zasad Wypożyczalni.