KRYTA PŁYWALNIA "WODNY PARK"

ul. Toruńska 46-48

tel. 52 35 55 376, fax 52 35 55 376

mail:

Opis

"Wodny   park" jest nowoczesnym, funkcjonalnym i pierwszym tego typu obiektem w   naszym mieście. W basenie jest profesjonalna, podświetlana  sześciotorowa  niecka sportowa o wymiarach 25 m x 12,5 m, niecka  rekreacyjna o  głębokości od 30 do 50 cm dla dzieci z małą zjeżdżalnią i  torami do  nauki  pływania. Są tam także różne atrakcje dla  mieszkańców, tj. m.in.  sztuczna rzeka, kaskada do masażu karku, gejzer  powietrzny, dwa jacuzzi z  oświetleniem podwodnym oraz zjeżdżalnia o  długości 82 m. Do dyspozycji  jest tam także sala sportowa, siłownia,  solarium, sauna,  kawiarenka  oraz  punkt handlowy, w którym będzie  można nabyć sprzęt sportowy.  Obiekt jest objęty systemem monitoringu.

Godziny pracy

 

Basen czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 22.00, z tym że w godz. od 8.00 do 15.00 udostępniany jest wyłącznie dla szkół, a dla klientów - od godz. 6.00 do godz. 8.00 i od godz. 15.00 do godz. 22.00.

W sobotę, niedzielę i święta otwarty jest w godzinach: 10.00-22.00
z tym, że od 15.11.2014 r. do 14.12.2014 r. w każdą sobotę i niedzielę w godz. od 10.00 do 15.00 odbywać się będzie nauka pływania w niecce rekreacyjnej.
W każdą sobotę w godz. od 15.00 - 18.30 odbywają się zajęci AQUA BABY w niecce rekreacyjnej.
Za utrudnienia przepraszamy.

Regulamin pływalni

 

Regulamin Krytej Pływalni "Wodny Park"
przy ul. Toruńskiej 46-48

§ 1. Regulamin Krytej Pływalni „Wodny Park” w Inowrocławiu, zwany dalej ,,Regulaminem”, określa zasady i tryb korzystania z obiektu i jego urządzeń oraz z zaplecza technicznego  i  przyległego terenu, przy ul. Toruńskiej 46-48, zwanego dalej ,,Pływalnią”.
    2. Każda osoba korzystająca z pływalni jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym Regulaminem  i jego przestrzegania.
    
    § 2.1. Pływalnia jest obiektem użyteczności publicznej, stanowiącym własność gminy Miasto Inowrocław.
    2. Administratorem Pływalni jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu
z siedzibą przy al. Niepodległości 4, zwany dalej ,,Administratorem”.
    3. Pływalnia jest czynna przez cały rok,  z wyłączeniem przerw konserwacyjnych.
    4. Administrator zobowiązany jest do ustalenia i wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych godzin funkcjonowania Pływalni.

§ 3.1. Z Pływalni mogą korzystać osoby posiadające bilet wstępu albo karnet, bądź  uprawnione do tego z innego tytułu.
    2. Osoby stwarzające swym zachowaniem zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z Pływalni, bądź dla obiektu lub urządzeń Pływalni, nie będą wpuszczane na jej teren.
    3. Z Pływalni mogą korzystać osoby:
1) uczące się pływać - pod opieką prowadzącego zajęcia;
2) umiejące pływać - w grupach zorganizowanych lub indywidualnie.
    4. Odzież wierzchnią oraz torbę i buty należy pozostawić w szatni w holu Pływalni.
    5. Korzystający z Pływalni zobowiązani są do zmiany obuwia na klapki basenowe w holu Pływalni oraz do korzystania z szafek odzieżowych i pozostawienia tam pozostałej odzieży. Przed wyjściem z szatni na teren niecki basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta oraz zabrać ze sobą klucz do szafki.
     6. Osoba posiadająca wartościowe przedmioty winna je złożyć, przed wejściem na Pływalnię, w szafce depozytowej zlokalizowanej w szatni oraz zabrać ze sobą klucz do tej szafki.
    7. Organizator imprez i zawodów ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo
i porządek do czasu ich zakończenia.
    8. Służby organizatora powinny posiadać wydane przez niego identyfikatory, określające sprawowaną funkcję na Pływalni. Do służb tych zalicza się: służby organizacyjne, służby techniczne, służby medyczne, służby porządkowe, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia.

§ 4.1. Osoby posiadające widoczne choroby skóry, bądź niezagojone zranienia nie będą wpuszczane na Pływalnię, z wyjątkiem chorych na łuszczycę stwierdzoną stosownym zaświadczeniem lekarskim, które okażą, przed wejściem na pływalnię.
    2. Każdego uczestnika zajęć obowiązuje kąpiel pod natryskiem przed wejściem do wody.
    3. Na Pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
    4. Wszystkie osoby korzystające z Pływalni zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom ratowników wodnych.
    5. Zabrania się:
1) wchodzenia na teren Pływalni w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
2) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zanieczyszczania wody, zaśmiecania terenu obiektu;
3) wprowadzania zwierząt do obiektu;
4) niszczenia urządzeń lub wyposażenia Pływalni.
    6. Na polecenie ratownika wodnego lub sygnał dźwiękowy osoby przebywające
w niecce basenowej powinny niezwłocznie wyjść z wody.

 § 5.1. Osoby korzystające z Pływalni rozliczane są wg wskazań elektronicznego systemu kontroli wejść i wyjść.
    2. Przy zakupie biletu na Pływalnię każda osoba otrzymuje elektroniczny pasek termoplastyczny z kluczem do szafki (na rękę), na podstawie którego elektroniczny system wejść i wyjść rozliczy koszt pobytu klienta.
    3. Czas pobytu na Pływalni ustalany jest przez klienta samodzielnie i liczony od momentu pobrania i rejestracji elektronicznego paska termoplastycznego do chwili jego zwrotu do kasy Pływalni.

§ 6.1. Zajęcia odbywają się wg ustalonego harmonogramu, który umieszczony jest na tablicy ogłoszeń.
    2. Zajęcia grupowe mogą odbywać się tylko w obecności instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia nauki pływania, który jest odpowiedzialny za program zajęć i bezpieczeństwo uczestników grupy.
    3. Dzieci do lat siedmiu mogą przebywać na terenie Pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

§ 7. Administrator pobiera opłatę za zagubiony elektroniczny pasek termoplastyczny, klucz do szafki lub inne stwierdzone zniszczenia.

§ 8. Każda osoba korzystająca z Pływalni zobowiązana jest  do zachowania porządku, czystości i spokoju na terenie Pływalni oraz do podporządkowania się poleceniom prowadzącego zajęcia lub dyżurnego ratownika wodnego.

 § 9. Osoby korzystające z sali gimnastycznej, siłowni, solarium i sauny mogą wchodzić do szatni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. W tych pomieszczeniach obowiązują przepisy o bezpieczeństwie i porządku analogiczne do przepisów obowiązujących na Pływalni.

 § 10. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne na terenie Pływalni muszą być wolne i przejezdne. Zabrania się pozostawiania jakichkolwiek rzeczy, które mogłyby utrudniać lub uniemożliwiać dostęp do wejścia lub wyjścia, bądź drogi ewakuacyjnej na terenie Pływalni.

 § 11.1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa lub porządku określone w  regulaminie, mogą być usunięte z terenu Pływalni, bez zwrotu kosztów poniesionych na zakup biletu, niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności z innego tytułu.
    2. Każdy, kto zauważy usterkę urządzenia, bądź inne nieprawidłowości związane z nieprzestrzeganiem regulaminu, powinien niezwłocznie poinformować o tym ratownika wodnego lub Administratora.

 

Miasto Inowrocław-Ośrodek Sportu i Rekreacji     
al. Niepodległości 4                                           
88-100 Inowrocław                                          
tel. 52 35 55 350     
Policja           - tel. 997  
Pogotowie      - tel. 999   
Straż Pożarna - tel. 998   
Straż Miejska  - tel. 986
Pogotowie Energetyczne  - tel. 991
Pogotowie Wod.- Kan.     - tel. 72 73
ZEC                              - tel. 523541112 

 

Cennik

 

1.

Usługi basenowe:

1)
bilet normalny


a) za 60 min w dni powszednie 10,00 zł
za każdą minutę powyżej 60 min 0,15 zł
b) za 60 min w soboty i niedziele

11,00 zł

za każdą minutę powyżej 60 min

0,17 zł
2)
bilet ulgowy :


a)
za 60 min w dni powszednie

7,00 zł

za każdą minutę powyżej 60 min

0,10 zł
b)
za 60 min w soboty i niedziele

8,00

za każdą minutę powyżej 60 min

0,12 zł
3)
bilet ranne pływanie :w godzinach 6.00 – 15.00

50% ceny biletu
4)
bilet rodzinny :


a) w dni powszednie
za dwie osoby dorosłe i jedno dziecko za 60 min 17,00 zł
za każdą minutę powyżej 60 min 0,26 zł
za każde kolejne dziecko za 60 min 4,50 z
za każdą minutę powyżej 60 min 0,06 zł
b) w soboty i niedziele
za dwie osoby dorosłe i jedno dziecko za 60 min 19,00 zł
za każdą minutę powyżej 60 min 0,29 zł
za każde kolejne dziecko za 60 min 5,50 zł
za każdą minutę powyżej 60 min 0,08 zł
c) w dni powszednie
za jedną osobę dorosłą i jedno dziecko za 60 min 12,00 zł
za każdą minutę powyżej 60 min 0,18 zł
za każde kolejne dziecko za 60 min 4,50 zł
za każdą minutę powyżej 60 min 0,06 zł
d) w soboty i niedziele
za jedną osobę dorosłą i jedno dziecko za 60 min 14,00 zł
za każdą minutę powyżej 60 min 0,21 zł
za każde kolejne dziecko za 60 min 5,50 zł
za każdą minutę powyżej 60 min 0,08 zł
e) dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci za 180 min 50,00 zł
za każde kolejne dziecko za 180 min 5,00 zł
5) nauka pływania:
a) I stopnia (dla dzieci i dorosłych) * 200,00 zł/20 godz.
b) II stopnia (dla dzieci i dorosłych) 250,00 zł/8 godz.
* osoby kończące kurs I stopnia otrzymują nieodpłatnie 1 godzinę pobytu na basenie, którą należy wykorzystać w ciągu 30  dni.
2. Karnety na basen:
1) karnet o wartości 50.00 zł
45,00 zł
2) karnet o wartości 100.00 zł 90,00 zł
3) karnet o wartości 150,00 zł 130,00 zł
4) karnet o wartości 200,00 zł
160,00 zł
5) karnet o wartości 300,00 zł 225,00 zł
6) karnet o wartości 400,00 zł 280,00 zł
7) karnet o wartości 500,00 zł 325,00 z
8) karnet o wartości 720,00 z 510,00 zł
9) karnet o wartości 1.080,00 zł 710,00 zł
10) karnet o wartości 1.500,00 zł 910,00 zł
4.
Pozostałe usługi:


1) solarium 1,00 zł/min
karnet 100 minut 80,00 zł/min
2) sauna 0,35 zł/min
karnet 100 minut 35,00 zł
3) wynajem sali konferencyjnej   
35,00 zł/godz.
4) bilet instruktorski * 17,00 zł/2 godz.
* sprzedawany osobie posiadającej uprawnienia do prowadzenia nauki pływania, prowadzącej zajęcia w tym zakresie. Warunkiem sprzedaży biletu jest przedłożenie wykazu osób szkolonych, zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej w tym zakresie oraz pisemnej zgody Dyrektora.
5. Opłaty:
1) za zgubienie klucza od szafki wraz chipem 60,00 zł
2) za zagubienie numeru do szatni odzieży wierzchniej 20,00 zł
3) za uszkodzenie zamka lub klucza 25,00 zł
4)

kaucja za zakup karty abonamentowej

(kaucja podlega zwrotowi w dniu zdania w kasie Krytej pływalni „Wodny Park”)

18,00 zł

Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia  16 kwietnia  2013 r.

Podstawa prawna:Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 258/2012
z dnia  20 grudnia 2012 r., zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia
nr 78/2013 z  dnia 16 kwietnia  2013 r.