Regulamin Karnetów

ZARZĄDZENIE nr 18/2015
DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU
z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany regulaminu korzystania z karnetów przez klientów Krytej Pływalni „Wodny Park”, Krytej Pływalni „Delfin” i Basenu Solankowego – Inowrocławskiej Termy zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, wprowadzonego Zarządzeniem   Nr 34/2014

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Na podstawie §4  pkt.8 Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu nadanego uchwałą nr XLVI/662/2010 Rady Miejskiej w Inowrocławiu z dnia 27 września 2010 r. zarządza się co następuje:


    § 1. Wprowadza się zmianę regulaminu korzystania z karnetów przez klientów Krytej Pływalni „Wodny Park”, Krytej Pływalni „Delfin” i Basenu Solankowego – Inowrocławskiej Termy zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
   
    § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi ZOS Nr 1 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
    
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Regulamin korzystania z karnetów przez klientów indywidualnych
Krytej Pływalni „Wodny Park, Krytej Pływalni „Delfin”
 i Basenu Solankowego – Inowrocławskiej Termy,
zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.


1. Pływalnie* Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Inowrocławiu prowadzą sprzedaż karnetów,  za pomocą których można regulować płatności za korzystanie z usług.
2. Karnet  jest własnością Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
3. Karnety są do nabycia w kasach pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
4. Za wydanie karnetu jest pobierana kaucja zwrotna w wysokości 18,00 zł.
5. Na życzenie korzystającego z usług Krytej Pływalni „Wodny Park” i Krytej Pływalni „Delfin” jest możliwość połączenia usług basenowych i sauny na jednym karnecie. Na takim karnecie założone są wówczas dwa oddzielne konta: Basen i Sauna, które można doładowywać różnymi pakietami określonymi w cenniku usług obowiązującym w pływalniach.
6. Karnety wydaje się na okres kolejnych 12 m-cy kalendarzowych chyba, że umowa stanowi inaczej.
7. Po upływie terminu ważności karnetu, w ciągu 30 dni karnet należy zwrócić w kasie pływalni lub ponownie doładować. Okres ważności karnetu przedłuża się od dnia jego doładowania, a w przypadku karnetu łączonego od dnia doładowania jednego z kont. Środki pieniężne pozostałe z poprzedniego okresu ważności karnetu przechodzą na okres następny.
8. Po  upływie 60 dni od daty upływu ważności karnetu, klient traci prawo do zwrotu niewykorzystanych środków pieniężnych oraz pobranej kaucji, z zastrzeżeniem pkt 9.
9. Uwzględniając konieczność ujednolicenia systemów kontroli wejść i wyjść na pływalnie, karnety zakupione do 31 grudnia 2014 r. i wcześniej ważne są do 31 grudnia 2015 r. Po tym terminie ww. karnety automatycznie tracą ważność bez możliwości zwrotu niewykorzystanych środków pieniężnych oraz pobranej kaucji, chyba że umowa stanowi inaczej.
10. W przypadku przerwy technicznej powodującej przestój w funkcjonowaniu obiektu, okres ważności karnetu jest przedłużany o ilość dni postoju.
11. Zagubienie lub zniszczenie, w tym pogięcie lub połamanie karnetu nie uprawnia do otrzymania duplikatu, a niewykorzystane środki pieniężne i pobrana kaucja  nie podlegają zwrotowi, chyba że umowa stanowi inaczej.
12. Po rozliczeniu usług, z których skorzystał klient, gdy wystąpi brak środków na karnecie, dopłatę należy uregulować gotówką lub kartą płatniczą w kasie pływalni.
13. Wysokość środków pieniężnych na karnecie nie podlega zamianie na gotówkę.
14. Z karnetu można korzystać w dowolne dni tygodnia, w których czynne są pływalnie.
15. Jednorazowo z karnetu może skorzystać dowolna ilość osób, do wyczerpania limitu   na karnecie.
16. Do karnetu nie stosuje się innych promocji, obowiązujących na pływalni w okresie ważności  karnetu.
17. Korzystanie z usług nieobjętych karnetem, wymaga opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem w pływalni.
18. Karnet nie upoważnia do korzystania z usług pływalni poza kolejnością.
19. Możliwość skorzystania przez klienta w danym czasie z usług pływalni,  jest uzależnione od ilości klientów korzystających w tym czasie z usług pływalni.
20. Każdego klienta korzystającego z usług na podstawie karnetu, obowiązuje Regulamin pływalni.

Legenda:
* Kryta Pływalnia „Wodny Park”, Kryta Pływalnia „Delfin”, Basen Solankowy – Inowrocławska Terma,