REGULAMIN ROZGRYWEK

OSIR BASKET LIGA 2021/2022

§1. ORGANIZATOR ROZGRYWEK

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu z siedzibą przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu.

Partnerem OSiR Basket Ligi w sezonie 2021/2022 jest Miejski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Inowrocławiu.

§2. MIEJSCE, TERMINY ORAZ SYSTEM ROZGRYWEK

Spotkania będą rozgrywane w hali sportowej Zespołu Obiektów Sportowych Nr 3 wraz
z zapleczem socjalno-noclegowym (ul. Rakowicza 93 w Inowrocławiu) oraz w Hali Widowiskowo-Sportowej (al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu) w terminach określonych w harmonogramie rozgrywek. Terminarz rozgrywek zostanie opublikowany po potwierdzeniu przez drużyny uczestnictwa w rozgrywkach oraz po uiszczeniu przez nie opłaty wpisowej. Harmonogram będzie dostępny na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu oraz na Facebooku "OSIR BASKET LIGA".

§3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROZGRYWEK

Zgłoszenie drużyny do rozgrywek odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: marketing [AT] osir [DOT] inowroclaw [DOT] pl. Warunkiem przystąpienia zespołu do rozgrywek jest wysłanie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu www.osir.inowroclaw.pl. Koszt uczestnictwa drużyny w rozgrywkach wynosi 2000,00 złotych. Opłata wpisowa płatna w dwóch ratach: 1000,00 zł do 27 października 2021 r. oraz 1000,00 zł do 31 grudnia 2021 r. Opłatę wpisową można uiścić jednorazowo w pierwszym wyznaczonym terminie. Opłaty należy dokonać przelewem na konto OSiR Inowrocław: 62-10201505-0000-0002-0183-4365 lub wpłacić gotówką w kasach Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Inowrocławiu. W tytule przelewu należy wpisać: "Wpisowe OSiR Basket Liga oraz podać nazwę drużyny".

Wszelkie informacje w tym zakresie udzielane są telefonicznie pod numerami telefonów:

Sekcja Marketingu i Organizacji Imprez OSiR: 52-355-53-55, 531-995-335.

Paweł Poliwka: 604 421 677.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej weryfikacji drużyn, tym samym do odrzucenia zgłoszenia drużyny.

BEZPIECZEŃSTWO:

Zgodnie z wytycznymi, na obiekcie obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa, mające na celu minimalizowanie ewentualnego zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

 • zachowanie dystansu społecznego

 • ograniczona liczba osób,

 • weryfikacja uczestników,

 • obowiązkowy pomiar temperatury ciała uczestników,

 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie, obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

§4. OBOWIĄZKI DRUŻYNY I ZAWODNIKÓW

1. Drużyny muszą posiadać stroje w jednolitym kolorze, najlepiej z widocznymi numerami z przodu i z tyłu koszulki, jednakże nie jest to warunek konieczny do uczestnictwa w rozgrywkach.

2. Każdy uczestnik ma obowiązek posiadania obuwia zamiennego niepozostawiającego
śladów na powierzchni boiska. Brak obuwia będzie skutkować niedopuszczeniem gracza do rozgrywek.

3. Kapitan jest reprezentantem zespołu w sprawach organizacyjnych oraz osobą zobowiązaną do zapoznania z regulaminem wszystkich graczy swojej drużyny.

4. Kapitan podaje skład zespołu, który przystąpi do meczu organizatorowi ligi.

5. Kapitan zobowiązany jest zgłosić się do organizatora w celu odebrania klucza od szatni.

§5. PRAWA DRUŻYN I ZAWODNIKÓW

1. Drużyna ma prawo do zamieszczenia logo zespołu w programie statystycznym Good-Game.

2. Drużyna w osobie kapitana ma prawo raz na rundę przełożyć swój mecz tylko i wyłącznie
z powodu niespodziewanych i bardzo ważnych okoliczności uniemożliwiających stawienie się na mecz minimum 5 zawodników, którzy mogą rozegrać spotkanie. Pierwszym warunkiem jest zgłoszenie potrzeby przełożenia spotkania w okresie minimum 14 dni przed planowaną datą jego rozegrania. Drugim warunkiem jest zgoda zespołu przeciwnego na zmianę terminu rozegrania zawodów. Nową datę rozegrania meczu ustali Organizator. Adres poczty elektronicznej do przesłania wniosku: marketing [AT] osir [DOT] inowroclaw [DOT] pl.

§6. DRUŻYNY

1. Drużyna musi składać się z minimum 5, a maksymalnie 15 zawodników. Do protokołu meczowego może być wpisanych maksymalnie 12 zawodników.

2. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18-ego roku życia muszą uzyskać zgodę na uczestnictwo swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Zawodnik musi rozegrać przynajmniej cztery spotkania w fazie zasadniczej rozgrywek, aby wystąpić w fazie "PLAYOFF".

4. Wszystkie osoby niewymienione w protokole zawodów, jako zawodnicy, a przebywające
w strefie ławki drużyny, są osobami towarzyszącymi, za których zachowanie podczas zawodów odpowiada osoba pełniąca funkcję kapitana.

5. W rozgrywkach mogą brać udział tylko koszkarze amatorzy (brak możliwości udziału graczy z EBL, I Polskiej Ligi Koszykówki oraz II Polskiej Ligi Koszykówki). W przypadku, gdy zawodnik rozpoczął sezon w jednej z lig PZKosz, ale rozwiązał kontrakt lub zakończył karierę, może zagrać w OSiR Basket Lidze pod warunkiem złożenia oświadczenia o braku przynależności do żadnego klubu biorącego udział w ramach rozgrywek PZKosz. W przypadku, gdy zawodnik po przystąpieniu do rozgrywek OSiR Basket Ligi ponownie zagra w rozgrywkach PZKosz (za grę uważa się również sam fakt wpisania do protokołu meczowego) traci bezpowrotnie możliwość brania udziału w bieżącym sezonie OSiR Basket Ligi. Jeżeli zawodnik biorący udział w rozgrywkach PZKosz rozegra nieuprawniony mecz w OSiR Basket Lidze to taki mecz zostanie rozstrzygnięty walkowerem 20:0 na rzecz drużyny przeciwnej, a drużyna, w której wystąpił nieuprawniony zawodnik otrzyma 0 pkt do tabeli rozgrywek.

6. Zgłaszanie zawodników do rozgrywek odbywa się za pomocą wypełnionych formularzy: zgłoszenia drużyny do rozgrywek (przed rozpoczęciem danego sezonu) oraz zgłoszenia zawodnika do rozgrywek (w trakcie ich trwania, jeśli zawodnik nie był ujęty na formularzu zgłoszenia drużyny). Zgłoszenie zawodnika do rozgrywek w trakcie ich trwania musi odbyć się co najmniej 5 dni przed meczem, w którym dany zawodnik ma zagrać. W innym przypadku organizator dopuści zawodnika do gry w następnej kolejce rozgrywek. Obydwa formularze należy wysłać
w określonych terminach na adres poczty elektronicznej marketing [AT] osir [DOT] inowroclaw [DOT] pl.

7. Ostateczny termin na zgłaszanie zawodników do udziału w lidze mija 31.12.2021 r. Po tym terminie złożone u organizatora składy uznaje się za ostateczne.

§7. KARY I UPOMNIENIA

1. W przypadku nie stawienia się na meczu bez powiadomienia organizatora rozgrywek dana drużyna przegrywa mecz walkowerem (0:20). Ponadto, drużyna przegrywająca walkowerem otrzymuje zero (0) punktów w klasyfikacji.

2. Za naruszenie nietykalności sędziego lub organizatora, zawodnik otrzymuje automatyczną dyskwalifikację z rozgrywek.

3. Zawody zostaną zweryfikowane, jako walkower, gdy:

drużyna z własnej winy nie stawi się na mecz,

drużyna odmawia gry pomimo poinstruowania przez sędziego głównego, aby grę podjęła,

drużyna zejdzie z boiska i odmówi dalszej gry,

w drużynie wystąpi zawodnik nieuprawniony,

4. Zawodnik w momencie popełnienia swojego trzeciego faulu technicznego w rozgrywkach, zostanie zawieszony na jeden (kolejny) mecz. Po zawieszeniu, przewinienia techniczne naliczane są na nowo. Przewinienia techniczne popenione w fazie zasadnicznej rozgrywek, nie są kasowane przed rozpoczęciem fazy PLAYOFF.

5. Zawodnik w momencie popełnienia faulu dyskwalifikującego jest zawieszony na jeden (kolejny) mecz. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia kary, jeżeli popełniony faul rażąco narusza ogólnoprzyjęte zasady FAIRPLAY.

6. Drużyna i osoby z nią związane w przypadku zniszczenia obiektu lub wyposażenia hali, w której rozgrywane są zawody, ponoszą koszty związane z jej naprawą.

7. W przypadku, gdy organizator lub sędzia prowadzący zawody stwierdzi, że osoba przebywająca na boisku lub na ławce rezerwowych jest pod wpływem alkoholu bądź zachowuje się w sposób agresywny lub sprzeczny z dobrymi obyczajami, ma on prawo nakazać opuścić obiekt tej osobie. Gra zostanie wznowiona dopiero po opuszczeniu sali przez tą osobę.

§8. SĘDZIOWIE

1. Mecz sędziuje 2 sędziów na boisku oraz sędzia funkcyjny (statystyk).

§9. PRZEPISY GRY

Spotkania rozgrywane będą zgodnie z aktualnymi przepisami gry w koszykówkę z następującymi zmianami lub uzupełnieniami:

1. Mecz składa się z 4 części po 10 minut każda. Przerwy między kwartami pierwszą i drugą oraz trzecią i czwarta będą trwały jedną minutę, natomiast między drugą a trzecią 5 minut.

2. Czas będzie zatrzymywany zgodnie z zasadmi FIBA.

3. Każdej drużynie przysługują dwie minutowe przerwy na każdą połowę meczu.

4. Ewentualna dogrywka będzie trwać 5 minut. Każdej drużynie przysługuje jedna minutowa przerwa w trakcie trwania dogrywki.

5. Reszta przepisów zgodna z przepisami gry w koszykówkę FIBA.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Mecze powinny być rozgrywane w przyjaznej atmosferze, zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w koszykówkę bez użycia przemocy, w myśl zasad FAIRPLAY.

2. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani cywilnej w zakresie szkód na zdrowiu i mieniu biorących udział w rozgrywkach zawodników.

4. Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w OSiR Basket Liga.

5. Uczestnik rozgrywek bierze w nich udział wyłącznie na własną odpowiedzialność lub przedstawiciela ustawowego (w przypadku osób poniżej 18 roku życia) i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w rozgrywkach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty wpisowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, biorąc udział w rozgrywkach wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik rozgrywek oświadcza, że nie będzie działał na szkodę organizatora.

6. Zawodnicy, a w przypadku osób niepełnoletnich przedstawiciele ustawowi, przed rozpoczęciem rywalizacji zobowiązani są podpisać oświadczenie o braku infekcji
i objawów chorobowych związanych z wirusem SARS-CoV-2. Oświadczenie zawiera również informację, że uczestnik nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 7 dni przed rozpoczęciem ligi.

7. Uczestnikom zostanie przedstawiona klauzula informacyjna zgodnie z RODO. Zawodnicy, a w przypadku osób niepełnoletnich przedstawiciele ustawowi, przed rozpoczęciem rywalizacji wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich/dziecka danych osobowych przez administratora danych oraz oświadczą, że podają dane dobrowolnie i są one zgodne z prawdą. Uczestnicy/przedstawiciele ustawowi niepełnoletnich poinformują, że zapoznali się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do ich treści i prawie ich poprawiania.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie wynikających z przebiegu prowadzonych rozgrywek.

9. Zawodnik musi wystąpić co najmniej w 5 meczach w trakcie całego sezonu, aby otrzymać jakiekolwiek wyróżnienie indywiualne na koniec rozgrywek.

10. Zgłaszając się do rozgrywek zawodnik akceptuje niniejszy regulamin.

11. Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

§11. KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Sekcja Marketingu i Organizacji Imprez OSiR Inowrocław: 52 355 53 55, 531 995 335.

Paweł Poliwka: 604 421 677

Email: marketing [AT] osir [DOT] inowroclaw [DOT] pl

Facebook: OSiR Inowrocław oraz Osir Basket Liga

DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, Inowrocław, al. Niepodległości 4 tel. 52 3555 350, e-mail: marketing [AT] osir [DOT] inowroclaw [DOT] pl, Internet: www.osir.inowroclaw.pl.

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo [AT] amster [DOT] eu.

 3. Dane podane w formularzu zgłoszeń będą przetwarzane w celu:

- uczestnictwa swoim/dziecka w OSiR Basket Liga 2020/2021 (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

- informacyjnym np. wyniki z turnieju, informacje prasowe,

- dowodowym, archiwalnym, rozliczenia finansowego, wystawienia faktury,

- w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (tj. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługi procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

 1. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które współpracują przy organizacji imprez m. in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Organizatorem, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 3, w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.

 2. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 3. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w lidze, jednakże nie dłuższy niż 5 lat (okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).

 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych swoich i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 6. Podanie przez Panią/Pana/dziecka danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w lidze, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w rozgrywkach.

 7. Pana/Pani/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu przy al. Niepodległości 4, tel. +48 523555350, e-mail: sekretariat [AT] osir [DOT] inowroclaw [DOT] pl.