REGULAMIN OGÓLNY I HARMONOGRAM IMPREZY POD NAZWĄ:

XIII PARAFIADA ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ

O PUCHAR PRYMASA POLSKI

I PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

I. Cele zawodów :
propagowanie działalności parafii Archidiecezji Gnieźnieńskiej
w zakresie sportu i działalności artystycznej,
wyłonienie najaktywniejszej parafii.


II. Miejsce i termin imprezy:
Inowrocław: obiekty OSiR
Do dnia rozpoczęcia imprezy biuro zawodów będzie się mieścić
w Hali Widowiskowo-Sportowej, w pokoju 226,   al. Niepodległości 4, tel. 52355355, natomiast w czasie trwania Parafiady będzie  znajdować się na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków
przy ul. Wierzbińskiego 2, tel. 523539170
15 czerwca 2019 r.


III. Organizatorzy imprezy:
Miasto Inowrocław,
Archidiecezja Gnieźnieńska,
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu,
Miejski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej,
Kujawskie Centrum Kultury,
Duszpasterstwo Sportu Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
IV. Honorowy patronat nad imprezą objęli:
Prymas Polski, Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Wojciech Polak,
Ryszard Brejza - Prezydent Miasta Inowrocławia.


V. Program imprezy:

15 czerwca 2019 r.

7.30-8.30 Osobista weryfikacja zawodników startujących w poszczególnych konkurencjach sportowych na terenie Stadionu Miejskiego im. Inowrocławskich Olimpijczyków, ul. Wierzbińskiego 2.
Osoby, które nie stawią się do weryfikacji, nie będą dopuszczone do konkurencji!!!
8.45 odprawa techniczna na stadionie
9.00 uroczyste otwarcie XIII Parafiady Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków, ul. Wierzbińskiego 2
9.15 przejście i przejazd na miejsca rozgrywania konkurencji sportowych
i artystycznych
9.45-15.30 czas trwania rozgrywek
13.00-14.30 posiłek
16.00  uroczyste zakończenie Parafiady i wręczenie  nagród wszystkim zwycięzcom w poszczególnych konkurencjach na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich  Olimpijczyków, ul. Wierzbińskiego 2

VI. Warunki uczestnictwa w imprezie:

1. W Parafiadzie biorą udział wyłącznie zespoły reprezentujące poszczególne parafie Archidiecezji Gnieźnieńskiej, które zostały wcześniej zgłoszone i wpisane
do protokołu zawodów.
2. Zespoły parafialne startujące w zawodach sportowych  mogą składać się tylko
i wyłącznie z osób zamieszkujących na terenie danej parafii.
3. Opłata za uczestnictwo zawodników biorących udział w Parafiadzie Archidiecezji Gnieźnieńskiej (włącznie z eliminacjami regionalnymi) wynosi 5 zł od osoby. Koszty te pokrywają Parafie uczestniczących w Parafiadzie. Opłata ta dotyczy wyłącznie zawodników (bez księży i opiekunów). Wpłaty za udział
w Parafiadzie prosimy dokonywać 20 maja 2019 roku, według następującego wzoru: „5 zł x liczba zawodników zgłoszonych do Parafiady” bezpośrednio na konto OSiR Inowrocław: PKO BP SA O/Inowrocław 57 1020 1505 0000 0202 0183 4357.
4. Organizatorzy zobowiązują parafie do wyznaczenia pełnoletnich opiekunów
dla swych reprezentacji i zespołów w czasie trwania zawodów.
5. Organizatorzy zobowiązują parafie do posiadania przez wszystkich startujących
w Parafiadzie zawodników dokumentów tożsamości z datą urodzenia i aktualnym miejscem zamieszkania, które będą sprawdzane przez sędziów poszczególnych zawodów
6. Po zakończeniu zawodów zostanie sporządzony protokół uwzględniający wyniki poszczególnych konkurencji z klasyfikacją końcową parafii.
7. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy uczestników zawodów pozostawione
w pobliżu miejsca rozgrywania konkurencji. Za umyślne zniszczenia oraz szkody powstałe na skutek złych zachowań uczestników odpowiadają sami sprawcy.
8. Każda z konkurencji parafiadowych posiada osobny, szczegółowy regulamin znajdujący się w załącznikach regulaminu ogólnego (załącznik 1 - sport,
załącznik 2 - festiwal piosenki religijnej, załącznik 3 - konkurs wiedzy).
9. Organizatorzy nakładają obowiązek posiadania przez wszystkich startujących w Parafiadzie zawodników specjalnych zaświadczeń i oświadczeń.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH :
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, Inowrocław, al. Niepodległości 4 tel. 52 3555 350, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  Internet: www.osir.inowroclaw.pl lub pisemnie na adres siedziby.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Dane Pani/Pan/Dziecka podane w formularzu zgłoszeń będą przetwarzane w celu:
- wypełnienia Umowy jaką zawarliśmy z Panią/Panem/Dzieckiem, na uczestnictwo w imprezie kulturalno -sportowej „Parafiada”( art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
-  informacyjnym np. wyniki z imprezy, informacje prasowe,
-  dowodowym, archiwalnym, rozliczenia finansowego, wystawienia faktury,
- w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (t.j. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługi procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
4. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które  współpracują przy organizacji imprez m. in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Organizatorem, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
5. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
6. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat (okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych swoich i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych oraz dziecka jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa w imprezie kulturalno-sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w imprezie kulturalno-sportowej.
10. Pana/Pani/Dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu przy al. Niepodległości 4, tel. +48 523555350, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zobowiązuje się duszpasterzy, organizujących poszczególne zespoły, aby składały się one z osób zamieszkałych na terenie ich parafii!!!

Wzór zaświadczenia

UWAGA:
a) Na zaświadczeniu musi znajdować się pieczęć danej parafii i podpis Księdza Proboszcza Parafii!
b) Każdy zawodnik Parafiady jest zobowiązany do posiadania
przy sobie w/w zaświadczenia lub oświadczenia podczas weryfikacji
oraz trwania zawodów. Jego brak wyklucza udział danej osoby w zawodach!
c) Sędziowie w poszczególnych konkurencjach sportowych będą wymagać okazania w/w zaświadczenia!

11. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem zawodów, który dostępny jest na stronie internetowej: www.osir.inowroclaw.pl
po prawej stronie w zakładce PARAFIADA oraz na stronie internetowej Archidiecezji Gnieźnieńskiej www.archidiecezja.pl

VII. Punktacja:

Zawody będą przebiegać  w trzech kategoriach:

a) Sport:
Zwycięzcy konkurencji indywidualnych otrzymają do klasyfikacji generalnej parafii: za I miejsce - 12 punktów, za II miejsce - 10 punktów, za III miejsce
- 8 punktów. Każde następne miejsce będzie punktowane o 1 punkt mniej
aż do miejsca 10, za które zawodnik otrzyma 1 punkt.
W konkurencjach zespołowych:
piłka nożna
I miejsce - 30 punktów, II - 25; III - 20; IV - 15; V - 12; VI - 10; VII - 8; VIII - 6; wszystkie zespoły, które nie zakwalifikują się do rozgrywek finałowych
w Inowrocławiu  otrzymają 2 punkty
piłka siatkowa
I miejsce - 30 punktów, II - 25; III - 20; IV - 15; V - 12; VI - 10;  wszystkie zespoły, które nie zakwalifikują się do rozgrywek finałowych w Inowrocławiu otrzymają 2 punkty
streetball
I miejsce - 30 punktów, II - 25; III - 20; IV - 15; V - 12; VI - 10; VII - 8; VIII - 6;
IX -4; X - 2

Wielobój parafialny
I miejsce - 50 punktów, II - 40; III - 30; IV - 25; V - 20; VI - 16; VII - 12; VIII - 9;
IX - 6; X - 3

Wyjątek stanowi dyscyplina NORDIC WALKING. Każdy zawodnik,
który ukończy wyścig zyskuje dla swojej parafii 1 punkt!

b) Konkurs piosenki religijnej:
Zwycięzcy otrzymują: I miejsce - 30 punktów, II - 25; III - 20; IV - 15; V - 12;
VI - 10; VII - 8; VIII - 6; IX - 4; X - 2

c) Konkurs wiedzy:
Zwycięzcy otrzymują: I miejsce - 30 punktów, II - 25; III - 20; IV - 15; V - 12;
VI - 10; VII - 8; VIII - 6; IX - 4; X - 2

Wyniki drużynowe będą sumowane i wpłyną na ostateczną klasyfikację poszczególnych parafii.


VIII. Nagrody:
Reprezentacje zwycięskich parafii (zdobywcy miejsc od I do III) otrzymają puchary
i nagrody rzeczowe. Zdobywcy miejsc od IV do VI otrzymają puchary, a wszystkie parafie otrzymają pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji
za miejsca od I do III otrzymają medale, a wszyscy startujący w Parafiadzie,
jak również w rozgrywkach eliminacyjnych – dyplomy pamiątkowe , które zostaną wręczone wszystkim 15 czerwca 2019 r.
IX. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu do czasu rozpoczęcia zawodów.
X. Dodatkowe informacje:
a) organizatorzy zapewniają transport i przewodników do punktów rozgrywania konkurencji
b) szczególną uwagę należy zwrócić na godne uczestnictwo poszczególnych reprezentacji parafialnych w uroczystym rozpoczęciu Parafiady dnia 15 czerwca   
c) proszę zwrócić uwagę na kulturalne zachowanie i zasadę fair play,
d) za niewłaściwą postawę oraz użycie wulgaryzmów zawodnicy
będą ponosić kary - punkty ujemne do  odliczenia od ogólnej
punktacji parafii (sędziowie będą pokazywać kartki: żółtą (-5 pkt.), czerwoną (-10 pkt.) - aż do dyskwalifikacji włącznie!!!
e) autokary przywożące uczestników imprezy podjeżdżają na parking
przed Krytą Pływalnią „Delfin” w Inowrocławiu i tam pozostają.  

Załącznik 1

Regulamin Zawodów Sportowych organizowanych w ramach
XIII Parafiady Archidiecezji Gnieźnieńskiej o Puchar Prymasa Polski
 i Prezydenta Miasta Inowrocławia

I. Miejsce i termin imprezy:
               a) obiekty OSiR w Inowrocławiu:
1. Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków,
ul. Wierzbińskiego 2 i boisko boczne stadionu.
2. Boisko do gier zespołowych, ul. Świętokrzyska 107.
3. Hala Widowiskowa – Sportowa, ul. Niepodległości 4.
4. Zespół Obiektów Sportowych nr 2, ul. Orłowska 48.
5. Zespół Obiektów Sportowych nr 3, ul. Rakowicza 93 (Mątwy).
6. Kryta Pływalnia „Delfin”, ul. Wierzbińskiego 11.
b) termin: 15 czerwca 2019 r.
c) terminy i miejsca eliminacji w piłce nożnej
według harmonogramu ustalonego po otrzymaniu zgłoszeń.

II. Warunki uczestnictwa w imprezie:
1. W Parafiadzie biorą udział wyłącznie zespoły reprezentujące poszczególne parafie Archidiecezji Gnieźnieńskiej, które zostały wcześniej zgłoszone i wpisane
do protokołu zawodów.
2. Zgłoszenia do Parafiady, które zostaną wysłane drogą elektroniczną
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2019 r. na adres            
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i potwierdzone przez organizatora, zostaną poddane weryfikacji, a w dniu 21 maja 2019 r. o godz. 19.00 w Hali Widowiskowo - Sportowej, w sali 227 zostanie przeprowadzone losowanie poszczególnych grup
w konkurencjach drużynowych. Oryginał zgłoszenia należy przedłożyć sędziemu głównemu w dniu rozpoczęcia Parafiady.
3. Każda parafia ma prawo wystawić jeden zespół w konkurencjach drużynowych oraz dowolną liczbę reprezentantów w konkurencjach indywidualnych, przy czym do punktacji ogólnej będą wchodzić trzy najlepsze wyniki.
4. W grach zespołowych, w każdej z kategorii przewidzianej regulaminem, dopuszcza się zgłoszenie tylko po 3 zawodników rezerwowych bez możliwości ich wymiany przed, jak również w trakcie trwania zawodów!!!
5. Wszyscy uczestnicy zawodów startują według ustalonego regulaminu, opracowanego w oparciu o obowiązujące, wybrane przepisy PZPN, PZPS, PZKosz, PZA, PZP, PZTS, PZLA.
6. We wszystkich sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny zawodów - Katarzyna Sytkow , którego decyzje są ostateczne.
7. Każda osoba biorąca udział w zawodach musi obowiązkowo posiadać zmienne obuwie sportowe (w przypadku gry na sali gimnastycznej obuwie z jasnymi spodami) oraz odpowiedni strój sportowy np. pływacki: klapki, czepek, ręcznik
i inne.
8. Sędziami zawodów będą profesjonalni sędziowie i nauczyciele wychowania  fizycznego z inowrocławskich szkół.
9. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zawodnik jest z dowolnego powodu np. kontuzji lub choroby, niezdolny do uczestnictwa w zawodach, sędzia
po konsultacji z obsługą medyczna ma prawo odsunąć zawodnika od startu.
10. Punktacja konkurencji sportowych znajduje się w Ogólnym Regulaminie Parafiady, w punkcie VII.
11. Po zakończeniu zawodów zostanie sporządzony protokół uwzględniający wyniki poszczególnych konkurencji sportowych z klasyfikacją końcową parafii.
12. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy uczestników zawodów pozostawione
w pobliżu miejsca rozgrywania konkurencji, na trybunach. Za umyślne zniszczenia oraz szkody powstałe na skutek złych zachowań zawodników odpowiadają sami sprawcy.
13. Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NNW dla uczestników imprezy
dnia 15 czerwca oraz biorących udział w eliminacjach regionalnych.
14. W miejscach rozgrywania konkurencji znajdować się będzie pomoc medyczna.

III. Przebieg poszczególnych konkurencji:

Konkurencje drużynowe:
UWAGA! Gry eliminacyjne zostaną przeprowadzone w czterech regionach: Gniezno, Inowrocław, Wągrowiec, Września, w razie potrzeby. Dokładne                    i ostateczne zasady eliminacji oraz kwalifikacji do finałów zostaną opracowane         i podane do wiadomości jednak dopiero po zakończeniu zgłoszeń do rozgrywek piłki nożnej. Po ich zakończeniu, tego samego dnia należy niezwłocznie przesłać wyniki rozgrywek drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Turniej finałowy dla zakwalifikowanych drużyn odbędzie się w Inowrocławiu tego samego dnia czyli 15 czerwca br.

1. Piłka nożna:
- Zespoły dziewięcioosobowe (6 graczy + 3 rezerwowych) w trzech kategoriach wiekowych:
rocznik 2006 i młodsi- boisko boczne przy ul. Krzymińskiego 4b
rocznik 2003- 2005- boiska przy ul. Rakowicza 93
rocznik 2002 i starsi (otwarta)- boiska przy ul. Orłowskiej 48
System rozgrywek zostanie podany po zamknięciu listy zgłoszeń zespołów. Szczegóły zostaną podane podczas losowania i na odprawie technicznej. Mecze piłki nożnej odbędą się na boiskach otwartych (sztuczna nawierzchnia + trawa) bez względu na warunki atmosferyczne. Dopuszcza się do gry w  butach piłkarskich typu „lanki”,        z wyłączeniem butów z wkręcanymi kołkami!!!

2. Piłka siatkowa w kategorii otwartej (bez ograniczeń wiekowych)
- System rozgrywek zostanie podany po zamknięciu listy zgłoszeń zespołów
- Zespoły dziewięcioosobowe (6 graczy + 3 rezerwowych), mecze na boiskach
w Hali Widowiskowo-Sportowej przy al. Niepodległości 4,  do 2 wygranych setów;  
1-wszy i 2-gi set do 25 punktów, trzeci set do 15 pkt.. Obowiązuje tam zmienne obuwie sportowe z jasnymi spodami.

3. Streetball:
- Zespoły sześcioosobowe (3 graczy + 3 rezerwowych), w trzech kategoriach wiekowych, mogą być drużyny mieszane
rocznik 2006 i młodsi
rocznik 2003- 2005
rocznik 2002 i starsi (otwarta)  
Mecze rozgrywane będą dnia 15 czerwca br. w grupach „każdy z każdym”, na boiskach otwartych przed Halą Widowiskowo- Sportową, al. Niepodległości 4 i przy ulicy Świętokrzyskiej 107 . Gra toczy się na jeden kosz, do zdobycia 15 punktów lub trwa 10 minut, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. W przypadku remisu obowiązuje dogrywka. Przy złych warunkach atmosferycznych, mecze zostaną rozegrane w sali gimnastycznej: Krytej Pływalni „Delfin” i ZSI systemem pucharowym, obowiązuje tam zmienne obuwie sportowe z jasnymi spodami.


Konkurencje indywidualne:

od 9.45 - piłka siatkowa, piłka nożna
10.00 - nordic walking, biegi przełajowe
11.00 - biegi na stadionie, streetball, pływanie
12.00 - tenis stołowy
12.30 - ścianka wspinaczkowa
13.00 - wielobój parafialny

1. Pływanie:
W trzech kategoriach wiekowych, z podziałem na mężczyzn i kobiety:
rocznik 2006 i młodsi
rocznik 2003- 2005
rocznik 2002 i starsi (otwarta)
Zawody odbędą się dnia 15 czerwca br. na Krytej Pływalni „Delfin”, ul. Wierzbińskiego 11. W każdej z kategorii można płynąć stylem dowolnym, na dystansie 50 metrów na  czas. Udział w finałach A, B, C, D, zostanie ustalony na podstawie czasu osiągniętego w kwalifikacjach. O kolejności zajętych miejsc zadecyduje czas osiągnięty w finałach.

2. Konkurencje biegowe na stadionie lekkoatletycznym:
W następujących kategoriach:
rocznik 2009- 2011
na dystansie 50 m dziewcząt i chłopców
rocznik 2006-2008
na dystansie 300 m dziewcząt i chłopców
rocznik 2003- 2005
na dystansie 300 m dziewcząt i chłopców
rocznik 2002 i starsi (otwarta)
na dystansie 500 m kobiet i mężczyzn
Zawody odbędą się dnia 15 czerwca br. na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich  Olimpijczyków, ul. Wierzbińskiego 2. Obowiązuje obuwie sportowe i zakaz startu w butach biegowych z kolcami. Poszczególne miejsca przydzielane są na podstawie najlepszych czasów spośród wszystkich serii. W przypadku złych warunków atmosferycznych konkurencje biegowe zostaną odwołane.
Poza tym wśród konkurencji biegowych odbędzie się:
bieg przełajowy na dystansie 5 km kobiet i mężczyzn
Rozegrany on zostanie na wytyczonej trasie (wspólnie z Nordic walking).  

3. Tenis stołowy:
Zawody zostaną rozegrane dnia 15 czerwca br. z podziałem na kobiety i mężczyzn
w trzech kategoriach wiekowych:
rocznik 2006 i młodsi
rocznik 2003- 2005
rocznik 2002 i starsi (otwarta)
Zawodnicy będą rywalizować w hali sportowej przy ul. Rakowicza 93 w Mątwach. Mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów (set do 11 punktów). Schemat rozgrywek zostanie przedstawiony na odprawie technicznej.

4. Ściana wspinaczkowa:
Kategoria otwarta z podziałem na kobiety i mężczyzn, zawody zostaną przeprowadzone w Hali Widowiskowo - Sportowej dnia 15 czerwca br.
przy al. Niepodległości 4. Zawody odbędą się w w/w kategorii na trudność,
przy zastosowaniu asekuracji górnej. Zawodnik porusza się po wyznaczonej przez siebie drodze, wykorzystując jak największą liczbę oznaczonych chwytów. Na wynik składa się liczba użytych oznaczonych chwytów. W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punktów przez zawodników, odbędzie się dogrywka w kategorii
na trudność po wyznaczonych chwytach do punktu TOP.

5. Nordic walking
Marsz z własnymi kijkami na dystansie 5 km w Parku Solankowym odbywać
się będzie w kategorii otwartej i dotyczy parafian rocznika 2002 i starszych.
Każdy zawodnik, który ukończy marsz zdobędzie dla swojej parafii 1 punkt. Konkurencja ta zostanie przeprowadzona razem z biegiem przełajowym na dystansie ok. 5 km i na tej samej trasie.


7. Wielobój parafialny składa się z czterech konkurencji: przeciągania liny, skoków w workach, rzutu podkową, strzału z łuku do celu. Drużyna parafialna składa się
z 8 osób bez ograniczeń wiekowych: 4 dziewcząt (kobiet) i 4 chłopców (mężczyzn). Każdy zawodnik musi tu startować w każdej z konkurencji. Suma punktów zdobytych w poszczególnych konkurencjach zadecyduje o miejscu zajętym przez parafię. Objaśnienie poszczególnych konkurencji zostanie przeprowadzone na odprawie
przed rozpoczęciem wieloboju parafialnego. W przypadku zgłoszeń poniżej trzech zespołów wielobój zostanie odwołany.