ZARZĄDZENIE nr 38/2017
DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU
z dnia 31 października 2017 r.


w sprawie wprowadzenia zmiany regulaminu korzystania z karnetów przez klientów Krytej Pływalni „Wodny Park”, Krytej Pływalni „Delfin” i Inowrocławskiej Termy zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 18/2015 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu z dnia 12 marca 2015 r.

Na podstawie §4  pkt.8 Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu nadanego uchwałą nr XLVI/662/2010 Rady Miejskiej w Inowrocławiu z dnia 27 września 2010 r. zarządza się co następuje:


    § 1. Wprowadza się zmianę regulaminu korzystania z karnetów przez klientów Krytej Pływalni „Wodny Park”, Krytej Pływalni „Delfin” i Inowrocławskiej Termy zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
   
    § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi ZOS Nr 1 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
    
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Regulamin korzystania z karnetów przez klientów indywidualnych
Krytej Pływalni „Wodny Park, Krytej Pływalni „Delfin”
 i Basenu Solankowego – Inowrocławskiej Termy,
zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.

1. Pływalnie* Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Inowrocławiu prowadzą sprzedaż karnetów, za pomocą których można regulować płatności za korzystanie z usług.
2. Karnety są do nabycia w kasach pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
3. Za wydanie karnetu jest pobierana jednorazowa opłata w wysokości 5,00 zł.
4. Karnety są ważne w okresie kolejnych 12 m-cy kalendarzowych od zakupu bądź doładowania, chyba że umowa stanowi inaczej.
5. Po upływie terminu ważności karnetu należy ponownie go doładować. Okres ważności karnetu przedłuża się od dnia jego doładowania. Środki pieniężne pozostałe
z poprzedniego okresu ważności karnetu przechodzą na okres następny.
6. W przypadku przerwy technicznej powodującej przestój w funkcjonowaniu obiektu, okres ważności karnetu jest przedłużany o ilość dni postoju.
7. Zagubienie lub zniszczenie, w tym pogięcie lub połamanie karnetu nie uprawnia do otrzymania jego duplikatu.
8. Po rozliczeniu usług, z których skorzystał klient, gdy wystąpi brak środków  na karnecie, dopłatę należy uregulować gotówką lub kartą płatniczą w kasie pływalni.
9. Wysokość środków pieniężnych na karnecie nie podlega zamianie na gotówkę.
10. Z karnetu można korzystać w dowolne dni tygodnia, w których czynne są pływalnie.
11. Jednorazowo z karnetu może skorzystać dowolna ilość osób, do wyczerpania limitu   na karnecie.
12. Do karnetu nie stosuje się innych promocji, obowiązujących na pływalni w okresie ważności  karnetu.
13. Korzystanie z usług nieobjętych karnetem, wymaga opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem w pływalni.
14. Karnet nie upoważnia do korzystania z usług pływalni poza kolejnością.
15. Możliwość skorzystania przez klienta w danym czasie z usług pływalni,  jest uzależnione od ilości klientów korzystających w tym czasie z usług pływalni.
16. Każdego klienta korzystającego z usług na podstawie karnetu, obowiązuje Regulamin pływalni.

Legenda:

* Kryta Pływalnia „Wodny Park”, Kryta Pływalnia „Delfin”, Inowrocławska Terma.