Regulamin

Bieg Niepodległości

11 listopada 2017 r.

dystans 5 km

I. CEL

Uczczenie 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz propagowanie aktywnych form wypoczynku.

II. ORGANIZATORZY

- Miasto Inowrocław,

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.

III. BIURO ZAWODÓW

1. Biuro Zawodów do dnia 10 listopada 2017 r. znajduje się w Ośrodku Sportu i Rekreacji:

Sekcja Marketingu i Organizacji Imprez przy al. Niepodległości 4, pokój 226, tel. 52 3555 350, 52 3555 355, faks 52 3555 366, e-mail . czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

2. W dniu 11 listopada 2017 r. Biuro Zawodów znajduje się na starcie na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków przy ul. Wierzbińskiego 2 i jest czynne od godziny 10.00 do zakończenia imprezy.

IV. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

Bieg uliczny na dystansie 5 km, mający charakter rekreacyjny, którego trasa będzie przebiegała ulicami o nazwach mocno związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości tj.: al. Niepodległości, ul. Wojska Polskiego i ul. Piłsudskiego. Wydarzenie nastawione na dobrą zabawę, poprzez wysiłek fizyczny i rywalizację.

V. TERMIN I MIEJSCE BIEGU

11 listopada 2017 r., godz. 14.00, start: Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków przy ul. Wierzbińskiego 2, meta: plac przed Halą Widowiskowo – Sportową, al. Niepodległości 4.

VI. TRASA

1. Trasa: Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków - ul. Wierzbińskiego - al. Niepodległości – ul. Błażka – ul. Kiełbasiewicza – ul. Szarych Szeregów – ul. Kusocińskiego – skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego - ul. Piłsudskiego – ul. Wierzbińskiego – plac przed Halą Widowiskowo – Sportową.

2. Bieg uliczny.

3. Trasa zostanie wyraźnie oznaczona i zabezpieczona przez Organizatora.

4. Warunkiem odebrania medalu jest pokonanie całej trasy.

5. Jakiekolwiek naruszenie regulaminu czy też wszelkiego rodzaju niesportowe zachowanie będzie wiązało się dyskwalifikacją zawodnika z biegu.

6. Dopuszcza się możliwość zamknięcia rejestracji gdy liczba uczestników przekroczy możliwości organizacyjne.

VII. UCZESTNICTWO

1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do imprezy będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o zdolności zdrowotnej do udziału w tym biegu lub pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu Niepodległości, a w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisane przez prawnego opiekuna. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w 2017 r. mają ukończone, bądź ukończą 15 lat (rocznik 2002 i wzwyż).

2. Zawodnicy muszą być oznaczeni numerem startowym.

3. Uczestnik stawia się w Biurze Zawodów najpóźniej na 60 minut przed startem, czyli do godziny 13.00, w celu złożenia stosownych oświadczeń i pobrania numeru startowego oraz koszulki. Po tym czasie nie będzie możliwości rejestracji i udziału w zawodach.

4. Uczestnik małoletni wraz z opiekunem prawnym stawia się w Biurze Zawodów najpóźniej na 60 minut przed startem, czyli do godziny 13.00 w celu złożenia stosownych oświadczeń i pobrania numeru startowego oraz koszulki. Po tym czasie nie będzie możliwości rejestracji i udziału w zawodach.

5. Weryfikacja w Biurze Zawodów polega na sprawdzeniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

6. Uczestników biegu obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy wynoszący 1 godzinę.

VIII. ZASADY ZAPISÓW

Zgłoszenia do udziału w biegu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej www.osir.inowroclaw.pl lub zapisy.sts-timing.pl oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości 10.00 zł. Elektroniczny system zgłoszeń dostępny jest do 10 listopada 2017 r., do godz. 12.00.

W dniu 11 listopada br. zapisy będą przyjmowane od godziny 10.00 do godziny 13.00 w Biurze Zawodów znajdującym się na starcie na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków przy ul. Wierzbińskiego 2.

IX. OPŁATA STARTOWA

1. Wysokość wpisowego jest stała i wynosi 10,00 zł

2. Opłata startowa nie może być przeniesiona na innego zawodnika oraz nie można dokonać zamiany danych w zgłoszeniu po opłaceniu wpisowego.

Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i kserokopii wpływu opłaty startowej na konto organizatora (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu) PKO Bank Polski S.A w Warszawie 62 1020 1505 0000 0002 0183 4365 wraz z dopiskiem „Bieg Niepodległości – opłata startowa” z podaniem imienia i nazwiska osoby startującej – osoba która spełni ten warunek zostanie wpisana na listę startową. Dokonanie opłaty jest warunkiem umieszczenia zawodnika na liście startowej „Biegu Niepodległości”. Rejestracja elektroniczna zostanie zamknięta w dniu 10 listopada 2017 roku. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie można przekazywać ani odsprzedawać przyznanych numerów startowych innym zawodnikom. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb półmaratonu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

X. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

1. Pamiątkową koszulkę.

2. Medal.

3. Numer startowy.

4. Wodę mineralną.

XI. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Warunki atmosferyczne w połączeniu z wycieńczeniem organizmu mogą spowodować hipotermię, Organizator zapewnia zachowane wszelkich zasad bezpieczeństwa, niemniej jednak odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu pozostaje po stronie zawodników.

 2. Niezależnie od powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej bądź natychmiastowego ogrzania bądź innej opieki.

 3. Zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do zaleceń Sędziego Głównego i Organizatora w tym zakresie.

XII. DANE OSOBOWE

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

XIII. OCHRONA WIZERUNKU

Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu.

XIV. UWAGI ORGANIZACYJNE

 1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

 2. Organizator wykorzysta dokumentację zawodów w materiałach dotyczących biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe).

 3. Informacje o zawodach będą umieszczone na stronie internetowej www.osir.inowroclaw.pl w lokalnych mediach (prasa, radio, media elektroniczne) oraz na plakatach.

 4. Organizator zapewnia wodę mineralną.

 5. Przyjazd i pobyt zawodników na koszt własny.

 6. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwać będą sędziowie, obsługa techniczna, Organizator biegu oraz służby porządkowe.

 7. Przebiegnięcie mety poza wyznaczoną trasą będzie jednoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika.

 8. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów, którego decyzje są ostateczne.

 9. Sprawy bezpieczeństwa zawodników i porządku publicznego w trakcie zawodów sportowych zabezpieczają służby medyczne oraz porządkowe.

 10. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW uczestników biegu.

12. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora, ani rościł do niego żadnych pretensji.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi zawodów.

 2. Regulamin może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia biegu.

3. Pytania dotyczące regulaminu oraz biegu należy kierować e-mailowo na adres: .

CPOP