KRYTA PŁYWALNIA "WODNY PARK"

ul. Toruńska 46-48

tel. 52 35 55 362, fax 52 35 55 376

mail:

Opis

"Wodny   park" jest nowoczesnym, funkcjonalnym obiektem w  którym znajduje się profesjonalna, podświetlana  sześciotorowa  niecka sportowa o wymiarach 25 m x 12,5 m z torami do nauki pływania oraz niecka  rekreacyjna dla dzieci o głębokości od 0,50 do 1,30 m  z małą zjeżdżalnią i  torami do  nauki  pływania. Pływalnia zapewnia też takie atrakcje jak: sztuczna rzeka, kaskada do masażu karku, gejzer  powietrzny, jacuzzi z  oświetleniem podwodnym oraz zjeżdżalnia o  długości 82 m. Do dyspozycji gości jest solarium, łóżko do masażu hydrojet Wellsystem, dwie sauny, kawiarenka z punktem handlowym, kreatywna sala zabaw Hop Bęc, oraz gabinet masażu.  Pływalnia przystosowana jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Obiekt posiada duzy parking dla gości, a całość kompleksu objęta jest monitoringiem.

Godziny pracy

Basen czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 22.00. W sobotę, niedzielę i święta basen otwarty jest w godzinach: 10:00-22:00.

W każdą sobotę w godz. od 10.00 - 14.00 odbywają się zajęcia AQUA BABY w niecce rekreacyjnej.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Regulamin pływalni

 

Regulamin Krytej Pływalni "Wodny Park"
przy ul. Toruńskiej 46-48

§ 1. Regulamin Krytej Pływalni „Wodny Park” w Inowrocławiu, zwany dalej ,,Regulaminem”, określa zasady i tryb korzystania z obiektu i jego urządzeń oraz z zaplecza technicznego  i  przyległego terenu, przy ul. Toruńskiej 46-48, zwanego dalej ,,Pływalnią”.
    2. Każda osoba korzystająca z pływalni jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym Regulaminem  i jego przestrzegania.
    
    § 2.1. Pływalnia jest obiektem użyteczności publicznej, stanowiącym własność gminy Miasto Inowrocław.
    2. Administratorem Pływalni jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu
z siedzibą przy al. Niepodległości 4, zwany dalej ,,Administratorem”.
    3. Pływalnia jest czynna przez cały rok,  z wyłączeniem przerw konserwacyjnych.
    4. Administrator zobowiązany jest do ustalenia i wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych godzin funkcjonowania Pływalni.

§ 3.1. Z Pływalni mogą korzystać osoby posiadające bilet wstępu albo karnet, bądź  uprawnione do tego z innego tytułu.
    2. Osoby stwarzające swym zachowaniem zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z Pływalni, bądź dla obiektu lub urządzeń Pływalni, nie będą wpuszczane na jej teren.
    3. Z Pływalni mogą korzystać osoby:
1) uczące się pływać - pod opieką prowadzącego zajęcia;
2) umiejące pływać - w grupach zorganizowanych lub indywidualnie.
    4. Odzież wierzchnią oraz torbę i buty należy pozostawić w szatni w holu Pływalni.
    5. Korzystający z Pływalni zobowiązani są do zmiany obuwia na klapki basenowe w holu Pływalni oraz do korzystania z szafek odzieżowych i pozostawienia tam pozostałej odzieży. Przed wyjściem z szatni na teren niecki basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta oraz zabrać ze sobą klucz do szafki.
     6. Osoba posiadająca wartościowe przedmioty winna je złożyć, przed wejściem na Pływalnię, w szafce depozytowej zlokalizowanej w szatni oraz zabrać ze sobą klucz do tej szafki.
    7. Organizator imprez i zawodów ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo
i porządek do czasu ich zakończenia.
    8. Służby organizatora powinny posiadać wydane przez niego identyfikatory, określające sprawowaną funkcję na Pływalni. Do służb tych zalicza się: służby organizacyjne, służby techniczne, służby medyczne, służby porządkowe, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia.

§ 4.1. Osoby posiadające widoczne choroby skóry, bądź niezagojone zranienia nie będą wpuszczane na Pływalnię, z wyjątkiem chorych na łuszczycę stwierdzoną stosownym zaświadczeniem lekarskim, które okażą, przed wejściem na pływalnię.
    2. Każdego uczestnika zajęć obowiązuje kąpiel pod natryskiem przed wejściem do wody.
    3. Na Pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
    4. Wszystkie osoby korzystające z Pływalni zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom ratowników wodnych.
    5. Zabrania się:
1) wchodzenia na teren Pływalni w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
2) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zanieczyszczania wody, zaśmiecania terenu obiektu;
3) wprowadzania zwierząt do obiektu;
4) niszczenia urządzeń lub wyposażenia Pływalni.
    6. Na polecenie ratownika wodnego lub sygnał dźwiękowy osoby przebywające
w niecce basenowej powinny niezwłocznie wyjść z wody.

 § 5.1. Osoby korzystające z Pływalni rozliczane są wg wskazań elektronicznego systemu kontroli wejść i wyjść.
    2. Przy zakupie biletu na Pływalnię każda osoba otrzymuje elektroniczny pasek termoplastyczny z kluczem do szafki (na rękę), na podstawie którego elektroniczny system wejść i wyjść rozliczy koszt pobytu klienta.
    3. Czas pobytu na Pływalni ustalany jest przez klienta samodzielnie i liczony od momentu pobrania i rejestracji elektronicznego paska termoplastycznego do chwili jego zwrotu do kasy Pływalni.

§ 6.1. Zajęcia odbywają się wg ustalonego harmonogramu, który umieszczony jest na tablicy ogłoszeń.
    2. Zajęcia grupowe mogą odbywać się tylko w obecności instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia nauki pływania, który jest odpowiedzialny za program zajęć i bezpieczeństwo uczestników grupy.
    3. Dzieci do lat siedmiu mogą przebywać na terenie Pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

§ 7. Administrator pobiera opłatę za zagubiony elektroniczny pasek termoplastyczny, klucz do szafki lub inne stwierdzone zniszczenia.

§ 8. Każda osoba korzystająca z Pływalni zobowiązana jest  do zachowania porządku, czystości i spokoju na terenie Pływalni oraz do podporządkowania się poleceniom prowadzącego zajęcia lub dyżurnego ratownika wodnego.

 § 9. Osoby korzystające z sali gimnastycznej, solarium i sauny mogą wchodzić do szatni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. W tych pomieszczeniach obowiązują przepisy o bezpieczeństwie i porządku analogiczne do przepisów obowiązujących na Pływalni.

 § 10. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne na terenie Pływalni muszą być wolne i przejezdne. Zabrania się pozostawiania jakichkolwiek rzeczy, które mogłyby utrudniać lub uniemożliwiać dostęp do wejścia lub wyjścia, bądź drogi ewakuacyjnej na terenie Pływalni.

 § 11.1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa lub porządku określone w  regulaminie, mogą być usunięte z terenu Pływalni, bez zwrotu kosztów poniesionych na zakup biletu, niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności z innego tytułu.
    2. Każdy, kto zauważy usterkę urządzenia, bądź inne nieprawidłowości związane z nieprzestrzeganiem regulaminu, powinien niezwłocznie poinformować o tym ratownika wodnego lub Administratora.

 

Miasto Inowrocław-Ośrodek Sportu i Rekreacji     
al. Niepodległości 4                                           
88-100 Inowrocław                                          
tel. 52 35 55 350     
Policja           - tel. 997  
Pogotowie      - tel. 999   
Straż Pożarna - tel. 998   
Straż Miejska  - tel. 986
Pogotowie Energetyczne  - tel. 991
Pogotowie Wod.- Kan.     - tel. 72 73
ZEC                              - tel. 523541112 

 

Karnety

Regulamin korzystania z karnetów przez klientów indywidualnych
Krytej Pływalni „Wodny Park, Krytej Pływalni „Delfin”
 i Basenu Solankowego – Inowrocławskiej Termy,
zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.

1. Pływalnie* Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Inowrocławiu prowadzą sprzedaż karnetów, za pomocą których można regulować płatności za korzystanie z usług.
2. Karnety są do nabycia w kasach pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
3. Za wydanie karnetu jest pobierana jednorazowa opłata w wysokości 5,00 zł.
4. Karnety są ważne w okresie kolejnych 12 m-cy kalendarzowych od zakupu bądź doładowania, chyba że umowa stanowi inaczej.
5. Po upływie terminu ważności karnetu należy ponownie go doładować. Okres ważności karnetu przedłuża się od dnia jego doładowania. Środki pieniężne pozostałe
z poprzedniego okresu ważności karnetu przechodzą na okres następny.
6. W przypadku przerwy technicznej powodującej przestój w funkcjonowaniu obiektu, okres ważności karnetu jest przedłużany o ilość dni postoju.
7. Zagubienie lub zniszczenie, w tym pogięcie lub połamanie karnetu nie uprawnia do otrzymania jego duplikatu.
8. Po rozliczeniu usług, z których skorzystał klient, gdy wystąpi brak środków  na karnecie, dopłatę należy uregulować gotówką lub kartą płatniczą w kasie pływalni.
9. Wysokość środków pieniężnych na karnecie nie podlega zamianie na gotówkę.
10. Z karnetu można korzystać w dowolne dni tygodnia, w których czynne są pływalnie.
11. Jednorazowo z karnetu może skorzystać dowolna ilość osób, do wyczerpania limitu   na karnecie.
12. Do karnetu nie stosuje się innych promocji, obowiązujących na pływalni w okresie ważności  karnetu.
13. Korzystanie z usług nieobjętych karnetem, wymaga opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem w pływalni.
14. Karnet nie upoważnia do korzystania z usług pływalni poza kolejnością.
15. Możliwość skorzystania przez klienta w danym czasie z usług pływalni,  jest uzależnione od ilości klientów korzystających w tym czasie z usług pływalni.
16. Każdego klienta korzystającego z usług na podstawie karnetu, obowiązuje Regulamin pływalni.

Legenda:

* Kryta Pływalnia „Wodny Park”, Kryta Pływalnia „Delfin”, Inowrocławska Terma.

Cennik

 

 

1.

Usługi basenowe:

1) bilet normalny    
a) za 60 min w dni powszednie   11,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,18 zł
b) za 60 min w soboty i niedziele   12,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,12 zł
2) bilet ulgowy :    
a) za 60 min w dni powszednie   8,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,13 zł
b) za 60 min w soboty i niedziele   9,00
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,15 zł
3) bilet ranne pływanie w dni powszednie od poniedzialku do piątku:    
  za 60 min w godzinach 6.00 – 8.00   50% ceny biletu
  za każdą minutę powyżej 60 min   50% ceny biletu
4) bilet ranne pływanie w dni nauki szkolnej    
  za 60 min w godzinach 8.00 – 15.00   50% ceny biletu
  za każdą minutę powyżej 60 min   50% ceny biletu
5) bilet wieczorny    
  w godzinach 21.00 - 21.45   70% ceny biletu
6) bilet rodzinny :    
a) w dni powszednie    
  za dwie osoby dorosłe i jedno dziecko za 60 min   19,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,32 zł
  za każde kolejne dziecko za 60 min   5,00 z
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,08 zł
b) w soboty i niedziele    
  za dwie osoby dorosłe i jedno dziecko za 60 min   20,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,33 zł
  za każde kolejne dziecko za 60 min   6,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,10 zł
c) w dni powszednie    
  za jedną osobę dorosłą i jedno dziecko za 60 min   13,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,22 zł
  za każde kolejne dziecko za 60 min   5,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,08 zł
d) w soboty i niedziele    
  za jedną osobę dorosłą i jedno dziecko za 60 min   15,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,25 zł
  za każde kolejne dziecko za 60 min   6,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,10 zł
e) dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci za 180 min   60,00 zł
  za każde kolejne dziecko za 180 min   6,00 zł
7) nauka pływania:    
a) I stopnia (dla dzieci i dorosłych) *   200,00 zł/20 godz.
b) II stopnia (dla dzieci i dorosłych)   250,00 zł/8 godz.
* osoby kończące kurs I stopnia otrzymują nieodpłatnie 1 godzinę pobytu na basenie, którą należy wykorzystać w ciągu 30  dni.
       
2. Karnety na basen:    
1) karnet o wartości 50.00 zł   45,00 zł
2) karnet o wartości 100.00 zł   90,00 zł
3) karnet o wartości 150,00 zł   135,00 zł
4) karnet o wartości 200,00 zł   170,00 zł
5) karnet o wartości 300,00 zł   255,00 zł
6) karnet o wartości 400,00 zł   340,00 zł
7) karnet o wartości 500,00 zł   400,00 z
8) karnet o wartości 720,00 z   576,00 zł
9) karnet o wartości 1.080,00 zł   864,00 zł
10) karnet o wartości 1.500,00 zł   1050,00 zł
       
3. Pozostałe usługi:    
1) solarium   1,50 zł/min
       
2) sauna*:    
a) za każdą minutę korzystania   0,35 zł
  *minimalną opłatę za korzystania z sauny ustala się na 3.50 zł, t.: 10 minut    
       
3) korzystanie sali konferencyjnej      35,00 zł/godz.
4) bilet instruktorski *   15,00 zł/godz.
5) masaż na łóżku hydrojet Wellsystem:    
a)

15 minut

 

10,00 zł

b)

30 minut

 

15,00 zł

c)

karnet 10 wejść po 15 minut

 

80,00 zł

d)

karnet 10 wejść po 30 minut

 

120,00 zł

* sprzedawany osobie spełniającej warunki określone przez Dyrektora OSiR

       
4. Aqua Aerobik:    
1) bilet jednorazowy   20,00 zł *
2) karnet obejmujący 8 zajęć   120,00 zł *
       
  *cena obejmuje bilet wstępu oraz koszt przeprowadzenia zajęć.    
       
5. Wielobój    
1) karnet obejmujący 4 wejścia   50,00 zł *
2) karnet obejmujący 8 wejść   100,00 zł *.
 

 

*cena obejmuje bilet wstępu oraz koszt przeprowadzenia zajęć.

   
6. Opłaty:    
1) jednorazowa opłata za zakup karty abonamentowej   5,00 zł.
       
 7.  Wypożyczenie roweru:    
 a)  pierwsza godzina   5,00 zł,
 b)  każda kolejna rozpoczęta godzina   3,00 zł,
 c)  wypożyczenie na całą dobę (24 godziny   40,00 zł,
 d)  kaucja zwrotna   50,00 zł/rower.
       

Ceny zawierają podatek VAT.

Cennik obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 113/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
CPOP