KRYTA PŁYWALNIA "WODNY PARK"

ul. Toruńska 46-48

tel. 52 35 55 376, fax 52 35 55 376

mail:

Opis

"Wodny   park" jest nowoczesnym, funkcjonalnym obiektem w  którym znajduje się profesjonalna, podświetlana  sześciotorowa  niecka sportowa o wymiarach 25 m x 12,5 m z torami do nauki pływania oraz niecka  rekreacyjna dla dzieci o głębokości od 0,50 do 1,30 m  z małą zjeżdżalnią i  torami do  nauki  pływania. Pływalnia zapewnia też takie atrakcje jak: sztuczna rzeka, kaskada do masażu karku, gejzer  powietrzny, jacuzzi z  oświetleniem podwodnym oraz zjeżdżalnia o  długości 82 m. Do dyspozycji  gości jest siłownia,  solarium, dwie sauny, kawiarenka z punktem handlowym, oraz gabinet masażu.  Pływalnia przystosowana jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Obiekt posiada duzy parking dla gości, a całość kompleksu objęta jest monitoringiem.

Godziny pracy

 Przerwa technologiczna od dnia 1.08.2016 r. do 21.08.2016 r.

Basen czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 22.00, z tym że w godz. od 8.00 do 15.00 udostępniany jest wyłącznie dla szkół, a dla klientów - od godz. 6.00 do godz. 8.00 i od godz. 15.00 do godz. 22.00.

W każdą sobotę w godz. od 10.00 - 14.00 odbywają się zajęcia AQUA BABY w niecce rekreacyjnej.
Za utrudnienia przepraszamy.

Regulamin pływalni

 

Regulamin Krytej Pływalni "Wodny Park"
przy ul. Toruńskiej 46-48

§ 1. Regulamin Krytej Pływalni „Wodny Park” w Inowrocławiu, zwany dalej ,,Regulaminem”, określa zasady i tryb korzystania z obiektu i jego urządzeń oraz z zaplecza technicznego  i  przyległego terenu, przy ul. Toruńskiej 46-48, zwanego dalej ,,Pływalnią”.
    2. Każda osoba korzystająca z pływalni jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym Regulaminem  i jego przestrzegania.
    
    § 2.1. Pływalnia jest obiektem użyteczności publicznej, stanowiącym własność gminy Miasto Inowrocław.
    2. Administratorem Pływalni jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu
z siedzibą przy al. Niepodległości 4, zwany dalej ,,Administratorem”.
    3. Pływalnia jest czynna przez cały rok,  z wyłączeniem przerw konserwacyjnych.
    4. Administrator zobowiązany jest do ustalenia i wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych godzin funkcjonowania Pływalni.

§ 3.1. Z Pływalni mogą korzystać osoby posiadające bilet wstępu albo karnet, bądź  uprawnione do tego z innego tytułu.
    2. Osoby stwarzające swym zachowaniem zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z Pływalni, bądź dla obiektu lub urządzeń Pływalni, nie będą wpuszczane na jej teren.
    3. Z Pływalni mogą korzystać osoby:
1) uczące się pływać - pod opieką prowadzącego zajęcia;
2) umiejące pływać - w grupach zorganizowanych lub indywidualnie.
    4. Odzież wierzchnią oraz torbę i buty należy pozostawić w szatni w holu Pływalni.
    5. Korzystający z Pływalni zobowiązani są do zmiany obuwia na klapki basenowe w holu Pływalni oraz do korzystania z szafek odzieżowych i pozostawienia tam pozostałej odzieży. Przed wyjściem z szatni na teren niecki basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta oraz zabrać ze sobą klucz do szafki.
     6. Osoba posiadająca wartościowe przedmioty winna je złożyć, przed wejściem na Pływalnię, w szafce depozytowej zlokalizowanej w szatni oraz zabrać ze sobą klucz do tej szafki.
    7. Organizator imprez i zawodów ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo
i porządek do czasu ich zakończenia.
    8. Służby organizatora powinny posiadać wydane przez niego identyfikatory, określające sprawowaną funkcję na Pływalni. Do służb tych zalicza się: służby organizacyjne, służby techniczne, służby medyczne, służby porządkowe, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia.

§ 4.1. Osoby posiadające widoczne choroby skóry, bądź niezagojone zranienia nie będą wpuszczane na Pływalnię, z wyjątkiem chorych na łuszczycę stwierdzoną stosownym zaświadczeniem lekarskim, które okażą, przed wejściem na pływalnię.
    2. Każdego uczestnika zajęć obowiązuje kąpiel pod natryskiem przed wejściem do wody.
    3. Na Pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
    4. Wszystkie osoby korzystające z Pływalni zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom ratowników wodnych.
    5. Zabrania się:
1) wchodzenia na teren Pływalni w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
2) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zanieczyszczania wody, zaśmiecania terenu obiektu;
3) wprowadzania zwierząt do obiektu;
4) niszczenia urządzeń lub wyposażenia Pływalni.
    6. Na polecenie ratownika wodnego lub sygnał dźwiękowy osoby przebywające
w niecce basenowej powinny niezwłocznie wyjść z wody.

 § 5.1. Osoby korzystające z Pływalni rozliczane są wg wskazań elektronicznego systemu kontroli wejść i wyjść.
    2. Przy zakupie biletu na Pływalnię każda osoba otrzymuje elektroniczny pasek termoplastyczny z kluczem do szafki (na rękę), na podstawie którego elektroniczny system wejść i wyjść rozliczy koszt pobytu klienta.
    3. Czas pobytu na Pływalni ustalany jest przez klienta samodzielnie i liczony od momentu pobrania i rejestracji elektronicznego paska termoplastycznego do chwili jego zwrotu do kasy Pływalni.

§ 6.1. Zajęcia odbywają się wg ustalonego harmonogramu, który umieszczony jest na tablicy ogłoszeń.
    2. Zajęcia grupowe mogą odbywać się tylko w obecności instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia nauki pływania, który jest odpowiedzialny za program zajęć i bezpieczeństwo uczestników grupy.
    3. Dzieci do lat siedmiu mogą przebywać na terenie Pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

§ 7. Administrator pobiera opłatę za zagubiony elektroniczny pasek termoplastyczny, klucz do szafki lub inne stwierdzone zniszczenia.

§ 8. Każda osoba korzystająca z Pływalni zobowiązana jest  do zachowania porządku, czystości i spokoju na terenie Pływalni oraz do podporządkowania się poleceniom prowadzącego zajęcia lub dyżurnego ratownika wodnego.

 § 9. Osoby korzystające z sali gimnastycznej, siłowni, solarium i sauny mogą wchodzić do szatni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. W tych pomieszczeniach obowiązują przepisy o bezpieczeństwie i porządku analogiczne do przepisów obowiązujących na Pływalni.

 § 10. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne na terenie Pływalni muszą być wolne i przejezdne. Zabrania się pozostawiania jakichkolwiek rzeczy, które mogłyby utrudniać lub uniemożliwiać dostęp do wejścia lub wyjścia, bądź drogi ewakuacyjnej na terenie Pływalni.

 § 11.1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa lub porządku określone w  regulaminie, mogą być usunięte z terenu Pływalni, bez zwrotu kosztów poniesionych na zakup biletu, niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności z innego tytułu.
    2. Każdy, kto zauważy usterkę urządzenia, bądź inne nieprawidłowości związane z nieprzestrzeganiem regulaminu, powinien niezwłocznie poinformować o tym ratownika wodnego lub Administratora.

 

Miasto Inowrocław-Ośrodek Sportu i Rekreacji     
al. Niepodległości 4                                           
88-100 Inowrocław                                          
tel. 52 35 55 350     
Policja           - tel. 997  
Pogotowie      - tel. 999   
Straż Pożarna - tel. 998   
Straż Miejska  - tel. 986
Pogotowie Energetyczne  - tel. 991
Pogotowie Wod.- Kan.     - tel. 72 73
ZEC                              - tel. 523541112 

 

 

Karnety

ZARZĄDZENIE nr 18/2015
DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W INOWROCŁAWIU
z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany regulaminu korzystania z karnetów przez klientów Krytej Pływalni „Wodny Park”, Krytej Pływalni „Delfin” i Basenu Solankowego – Inowrocławskiej Termy zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, wprowadzonego Zarządzeniem   Nr 34/2014

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Na podstawie §4  pkt.8 Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu nadanego uchwałą nr XLVI/662/2010 Rady Miejskiej w Inowrocławiu z dnia 27 września 2010 r. zarządza się co następuje:


    § 1. Wprowadza się zmianę regulaminu korzystania z karnetów przez klientów Krytej Pływalni „Wodny Park”, Krytej Pływalni „Delfin” i Basenu Solankowego – Inowrocławskiej Termy zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
   
    § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi ZOS Nr 1 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
    
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Regulamin korzystania z karnetów przez klientów indywidualnych
Krytej Pływalni „Wodny Park, Krytej Pływalni „Delfin”
 i Basenu Solankowego – Inowrocławskiej Termy,
zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.


1. Pływalnie* Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Inowrocławiu prowadzą sprzedaż karnetów,  za pomocą których można regulować płatności za korzystanie z usług.
2. Karnet  jest własnością Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
3. Karnety są do nabycia w kasach pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
4. Za wydanie karnetu jest pobierana kaucja zwrotna w wysokości 18,00 zł.
5. Na życzenie korzystającego z usług Krytej Pływalni „Wodny Park” i Krytej Pływalni „Delfin” jest możliwość połączenia usług basenowych i sauny na jednym karnecie. Na takim karnecie założone są wówczas dwa oddzielne konta: Basen i Sauna, które można doładowywać różnymi pakietami określonymi w cenniku usług obowiązującym w pływalniach.
6. Karnety wydaje się na okres kolejnych 12 m-cy kalendarzowych chyba, że umowa stanowi inaczej.
7. Po upływie terminu ważności karnetu, w ciągu 30 dni karnet należy zwrócić w kasie pływalni lub ponownie doładować. Okres ważności karnetu przedłuża się od dnia jego doładowania, a w przypadku karnetu łączonego od dnia doładowania jednego z kont. Środki pieniężne pozostałe z poprzedniego okresu ważności karnetu przechodzą na okres następny.
8. Po  upływie 60 dni od daty upływu ważności karnetu, klient traci prawo do zwrotu niewykorzystanych środków pieniężnych oraz pobranej kaucji, z zastrzeżeniem pkt 9.
9. Uwzględniając konieczność ujednolicenia systemów kontroli wejść i wyjść na pływalnie, karnety zakupione do 31 grudnia 2014 r. i wcześniej ważne są do 31 grudnia 2015 r. Po tym terminie ww. karnety automatycznie tracą ważność bez możliwości zwrotu niewykorzystanych środków pieniężnych oraz pobranej kaucji, chyba że umowa stanowi inaczej.
10. W przypadku przerwy technicznej powodującej przestój w funkcjonowaniu obiektu, okres ważności karnetu jest przedłużany o ilość dni postoju.
11. Zagubienie lub zniszczenie, w tym pogięcie lub połamanie karnetu nie uprawnia do otrzymania duplikatu, a niewykorzystane środki pieniężne i pobrana kaucja  nie podlegają zwrotowi, chyba że umowa stanowi inaczej.
12. Po rozliczeniu usług, z których skorzystał klient, gdy wystąpi brak środków na karnecie, dopłatę należy uregulować gotówką lub kartą płatniczą w kasie pływalni.
13. Wysokość środków pieniężnych na karnecie nie podlega zamianie na gotówkę.
14. Z karnetu można korzystać w dowolne dni tygodnia, w których czynne są pływalnie.
15. Jednorazowo z karnetu może skorzystać dowolna ilość osób, do wyczerpania limitu   na karnecie.
16. Do karnetu nie stosuje się innych promocji, obowiązujących na pływalni w okresie ważności  karnetu.
17. Korzystanie z usług nieobjętych karnetem, wymaga opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem w pływalni.
18. Karnet nie upoważnia do korzystania z usług pływalni poza kolejnością.
19. Możliwość skorzystania przez klienta w danym czasie z usług pływalni,  jest uzależnione od ilości klientów korzystających w tym czasie z usług pływalni.
20. Każdego klienta korzystającego z usług na podstawie karnetu, obowiązuje Regulamin pływalni.

Legenda:
* Kryta Pływalnia „Wodny Park”, Kryta Pływalnia „Delfin”, Basen Solankowy – Inowrocławska Terma,

 

Cennik

 

 

1.

Usługi basenowe:

1) bilet normalny    
a) za 60 min w dni powszednie   10,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,15 zł
b) za 60 min w soboty i niedziele   11,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,17 zł
2) bilet ulgowy :    
a) za 60 min w dni powszednie   7,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,10 zł
b) za 60 min w soboty i niedziele   8,00
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,12 zł
3) bilet ranne pływanie w dni powszednie od poniedzialku do piątku:    
  za 60 min w godzinach 6.00 – 8.00   50% ceny biletu
  za każdą minutę powyżej 60 min   50% ceny biletu
4) bilet ranne pływanie w dni nauki szkolnej    
  za 60 min w godzinach 8.00 – 15.00   50% ceny biletu
  za każdą minutę powyżej 60 min   50% ceny biletu
5) bilet wieczorny    
  w godzinach 21.00 - 21.45   50% ceny biletu
6) bilet rodzinny :    
a) w dni powszednie    
  za dwie osoby dorosłe i jedno dziecko za 60 min   17,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,26 zł
  za każde kolejne dziecko za 60 min   4,50 z
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,06 zł
b) w soboty i niedziele    
  za dwie osoby dorosłe i jedno dziecko za 60 min   19,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,29 zł
  za każde kolejne dziecko za 60 min   5,50 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,08 zł
c) w dni powszednie    
  za jedną osobę dorosłą i jedno dziecko za 60 min   12,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,18 zł
  za każde kolejne dziecko za 60 min   4,50 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,06 zł
d) w soboty i niedziele    
  za jedną osobę dorosłą i jedno dziecko za 60 min   14,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,21 zł
  za każde kolejne dziecko za 60 min   5,50 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,08 zł
e) dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci za 180 min   50,00 zł
  za każde kolejne dziecko za 180 min   5,00 zł
7) nauka pływania:    
a) I stopnia (dla dzieci i dorosłych) *   200,00 zł/20 godz.
b) II stopnia (dla dzieci i dorosłych)   250,00 zł/8 godz.
* osoby kończące kurs I stopnia otrzymują nieodpłatnie 1 godzinę pobytu na basenie, którą należy wykorzystać w ciągu 30  dni.
       
2. Karnety na basen:    
1) karnet o wartości 50.00 zł   45,00 zł
2) karnet o wartości 100.00 zł   90,00 zł
3) karnet o wartości 150,00 zł   130,00 zł
4) karnet o wartości 200,00 zł   160,00 zł
5) karnet o wartości 300,00 zł   225,00 zł
6) karnet o wartości 400,00 zł   280,00 zł
7) karnet o wartości 500,00 zł   325,00 z
8) karnet o wartości 720,00 z   510,00 zł
9) karnet o wartości 1.080,00 zł   710,00 zł
10) karnet o wartości 1.500,00 zł   910,00 zł
       
3. Pozostałe usługi:    
1) solarium   1,00 zł/min
  karnet 100 minut   80,00 zł/min
2) sauna   0,35 zł/min
  karnet 100 minut   35,00 zł
3) wynajem sali konferencyjnej      35,00 zł/godz.
4) bilet instruktorski *   17,00 zł/2 godz.
* sprzedawany osobie posiadającej uprawnienia do prowadzenia nauki pływania, prowadzącej zajęcia w tym zakresie. Warunkiem sprzedaży biletu jest przedłożenie wykazu osób szkolonych, zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej w tym zakresie oraz pisemnej zgody Dyrektora.
       
4. Opłaty:    
1) za zgubienie klucza od szafki wraz chipem   60,00 zł
2) za zagubienie numeru do szatni odzieży wierzchniej   20,00 zł
3) za uszkodzenie zamka lub klucza   25,00 zł
4)

kaucja za zakup karty abonamentowej

(kaucja podlega zwrotowi w dniu zdania w kasie Krytej pływalni „Wodny Park”)

  18,00 zł
       

Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia  20 lutego  2014 r.

Podstawa prawna:Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 32/2014
z dnia  20 lutego 2014 r.,