KRYTA PŁYWALNIA "DELFIN"

ul. Wierzbińskiego 11

tel. 52 35 55 377

mail:

Opis

W skład kompleksu krytej pływalni wchodzi:
- basen pływacki o wymiarach 25 x 12,5 m, z 6-cioma torami dla zawodników oraz trybuną dla publiczności z 154 miejscami siedzącymi,

- sala gimnastyczna o wymiarach 16x8 m do ćwiczeń ogólnorozwojowych wraz z szatnią dla użytkowników,

- sauna.

 

Przed budynkiem pływalni znajduje się duży parking, zarówno dla samochodów osobowych jak i autokarów. Kryta Pływalnia "Delfin" przystosowana jest do świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych i jest wyposażona w sprzęt do obsługi klientów o ograniczonej możliwości poruszania się (winda i schodołaz).

 

Godziny pracy

Basen czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00, z tym że w godz. od 8:00 do 15:00 udostępniany jest wyłącznie dla szkół, a w godz. od 16:30 do 20:00 sekcje pływackim (od 1.09 do 30.06).

Wstęp dla klientów indywidualnych - od godz. 6:00 do godz. 8:00, od godz. 15:00 do godz. 16:30 oraz od godz. 20:00 do 22:00.

W sobotę, niedzielę i święta basen otwarty jest w godzinach: 10:00-22:00.

Dodatkowo we wtorki i piątki w godz. 20:00 - 21:00 rezerwacja na aerobik wodny.

Sauna czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 8:00 oraz od 15:00 do 22:00.

W soboty i niedzielę od 10:00 do 22:00.

Regulamin pływalni

 

Regulamin Krytej Pływalni „Delfin”

przy ul. Macieja Wierzbińskiego 11

§ 1. Regulamin Krytej Pływalni „Delfin” w Inowrocławiu, zwany dalej ,,Regulaminem”, określa zasady i tryb korzystania z obiektu i jego urządzeń oraz z zaplecza technicznego i przyległego terenu, przy ul. Macieja Wierzbińskiego 11, zwanego dalej ,,Pływalnią”.
2. Każda osoba korzystająca z Pływalni jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego  przestrzegania.

§ 2.1. Pływalnia jest obiektem użyteczności publicznej, stanowiącym własność gminy Miasto Inowrocław.
    2. Administratorem Pływalni jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu  z siedzibą przy al. Niepodległości 4, zwany dalej ,,Administratorem”.
    3. Pływalnia jest czynna przez cały rok, z wyłączeniem przerw konserwacyjnych.
    4. Administrator zobowiązany jest do ustalenia i wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych godzin funkcjonowania Pływalni.

§ 3.1. Z Pływalni mogą korzystać osoby posiadające bilet wstępu albo karnet, bądź uprawnione do tego z innego tytułu.
    2. Osoby stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa dla bezpieczeństwa osób korzystających z Pływalni, bądź dla obiektu lub urządzeń Pływalni, nie będą wpuszczane na jej teren.
    3. Z Pływalni mogą korzystać osoby:
                1) uczące się pływać - pod opieką prowadzącego zajęcia;
                2) umiejące pływać - w grupach zorganizowanych lub indywidualnie.
    4. Odzież wierzchnią oraz torbę i buty należy pozostawić w szatni w holu Pływalni.
    5. Korzystający z Pływalni zobowiązani są do zmiany obuwia na klapki basenowe w holu Pływalni oraz do korzystania z szafek odzieżowych i pozostawienia tam pozostałej odzieży. Przed wyjściem z szatni na teren niecki basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta oraz zabrać ze sobą klucz do szafki.
    6. Osoba posiadająca wartościowe przedmioty winna je złożyć, przed wejściem na Pływalnię, w szafce depozytowej zlokalizowanej w szatni oraz zabrać ze sobą klucz do tej szafki.
    7. Organizator imprez i zawodów ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i porządek do czasu ich zakończenia.
    8. Służby organizatora powinny posiadać wydane przez niego identyfikatory, określające sprawowaną funkcję na Pływalni. Do służb tych zalicza się: służby organizacyjne, służby techniczne, służby medyczne, służby porządkowe, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia.

§ 4.1. Osoby posiadające widoczne choroby skóry, bądź niezagojone zranienia nie będą wpuszczane na Pływalnię, z wyjątkiem chorych na łuszczycę stwierdzoną stosownym zaświadczeniem lekarskim, które okażą, przed wejściem na pływalnię.
    2. Każdego uczestnika zajęć obowiązuje kąpiel pod natryskiem przed wejściem do wody.
    3. Na Pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
    4. Wszystkie osoby korzystające z Pływalni zobowiązane są do podporządkowania
się poleceniom ratowników wodnych.
    5. Zabrania się:
1) wchodzenia na teren Pływalni w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
2) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zanieczyszczania wody, zaśmiecania terenu obiektu;
      3) wprowadzania zwierząt do obiektu;
4) niszczenia urządzeń i wyposażenia Pływalni.
    6. Na polecenie ratownika wodnego lub sygnał dźwiękowy osoby przebywające w niecce basenowej powinny niezwłocznie wyjść z wody.

§ 5. 1. Osoby korzystające z Pływalni rozliczane są wg wskazań elektronicznego systemu kontroli wejść i wyjść.
    2. Przy zakupie biletu na Pływalnię każda osoba otrzymuje elektroniczny pasek termoplastyczny z kluczem do szafki (na rękę), na podstawie którego elektroniczny system wejść          i wyjść rozliczy koszt pobytu klienta.
    3. Czas pobytu na Pływalni ustalany jest przez klienta samodzielnie i liczony od momentu pobrania i rejestracji elektronicznego paska termoplastycznego do chwili jego zwrotu do kasy Pływalni.

§ 6. 1. Zajęcia odbywają się wg ustalonego harmonogramu, który umieszczony jest na tablicy ogłoszeń.
    2. Zajęcia grupowe mogą odbywać się tylko w obecności instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia nauki pływania, który jest odpowiedzialny za program zajęć i bezpieczeństwo uczestników grupy.
    3. Dzieci do lat siedmiu mogą przebywać na terenie Pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

    § 7. Administrator pobiera opłatę za zagubiony elektroniczny pasek termoplastyczny, klucz do szafki lub inne stwierdzone zniszczenia.

    § 8. Każda osoba korzystająca z Pływalni zobowiązana jest do zachowania porządku, czystości i spokoju na terenie Pływalni oraz do podporządkowania się poleceniom prowadzącego zajęcia lub dyżurnego ratownika wodnego.

§ 9. Osoby korzystające z sali gimnastycznej, siłowni, solarium i sauny mogą wchodzić do szatni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. W tych pomieszczeniach obowiązują przepisy o  bezpieczeństwie i porządku analogiczne do przepisów obowiązujących na Pływalni.

    § 10. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne na terenie Pływalni muszą być wolne i przejezdne. Zabrania się pozostawiania jakichkolwiek rzeczy, które mogłyby utrudniać lub uniemożliwiać dostęp do wejścia lub wyjścia, bądź drogi ewakuacyjnej na terenie Pływalni.

    § 11.1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa lub porządku określone w regulaminie, mogą być usunięte z terenu Pływalni, bez zwrotu kosztów poniesionych na zakup biletu, niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności z innego tytułu.
    2. Każdy, kto zauważy usterkę urządzenia, bądź inne nieprawidłowości związane z nieprzestrzeganiem regulaminu, powinien niezwłocznie poinformować o tym ratownika wodnego lub Administratora.
    

Miasto Inowrocław-Ośrodek Sportu i Rekreacji     
al. Niepodległości 4                                           
88-100 Inowrocław                                          
tel. 52 35 55 350     
Policja           - tel. 997  
Pogotowie      - tel. 999   
Straż Pożarna - tel. 998   
Straż Miejska  - tel. 986
Pogotowie Energetyczne  - tel. 991
Pogotowie Wod.- Kan.     - tel. 72 73
ZEC                              - tel. 523541112

Karnety

 

Regulamin korzystania z karnetów przez klientów indywidualnych
Krytej Pływalni „Wodny Park, Krytej Pływalni „Delfin”
 i Basenu Solankowego – Inowrocławskiej Termy,
zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.

1. Pływalnie* Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Inowrocławiu prowadzą sprzedaż karnetów, za pomocą których można regulować płatności za korzystanie z usług.
2. Karnety są do nabycia w kasach pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
3. Za wydanie karnetu jest pobierana jednorazowa opłata w wysokości 5,00 zł.
4. Karnety są ważne w okresie kolejnych 12 m-cy kalendarzowych od zakupu bądź doładowania, chyba że umowa stanowi inaczej.
5. Po upływie terminu ważności karnetu należy ponownie go doładować. Okres ważności karnetu przedłuża się od dnia jego doładowania. Środki pieniężne pozostałe
z poprzedniego okresu ważności karnetu przechodzą na okres następny.
6. W przypadku przerwy technicznej powodującej przestój w funkcjonowaniu obiektu, okres ważności karnetu jest przedłużany o ilość dni postoju.
7. Zagubienie lub zniszczenie, w tym pogięcie lub połamanie karnetu nie uprawnia do otrzymania jego duplikatu.
8. Po rozliczeniu usług, z których skorzystał klient, gdy wystąpi brak środków  na karnecie, dopłatę należy uregulować gotówką lub kartą płatniczą w kasie pływalni.
9. Wysokość środków pieniężnych na karnecie nie podlega zamianie na gotówkę.
10. Z karnetu można korzystać w dowolne dni tygodnia, w których czynne są pływalnie.
11. Jednorazowo z karnetu może skorzystać dowolna ilość osób, do wyczerpania limitu   na karnecie.
12. Do karnetu nie stosuje się innych promocji, obowiązujących na pływalni w okresie ważności  karnetu.
13. Korzystanie z usług nieobjętych karnetem, wymaga opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem w pływalni.
14. Karnet nie upoważnia do korzystania z usług pływalni poza kolejnością.
15. Możliwość skorzystania przez klienta w danym czasie z usług pływalni,  jest uzależnione od ilości klientów korzystających w tym czasie z usług pływalni.
16. Każdego klienta korzystającego z usług na podstawie karnetu, obowiązuje Regulamin pływalni.

Legenda:

* Kryta Pływalnia „Wodny Park”, Kryta Pływalnia „Delfin”, Inowrocławska Terma.

 

Cennik

 

   
 

Usługi basenowe:

1) bilet normalny za 60 min   9,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,15 zł
2) bilet ulgowy za 60 min   7,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,12 zł
3) bilet - ranne pływanie w dni powszednie od poniedziałku do piątku    
  za 60 min w godzinach 6.00 – 8.00   50 % ceny biletu
  za każdą minutę powyżej 60 min   50 % ceny biletu
4) bilet - ranne pływanie w dni nauki szkolnej    
  za 60 min w godzinach 8.00 – 15.00   50 % ceny biletu
  za każdą minutę powyżej 60 min   50 % ceny biletu
5) bilet wieczorny    
  w godzinach 21.00 - 21.45   70 % ceny biletu
6) korzystanie z niecki basenu na wyłączność (godzina lub wielokrotność godziny)    
a) pozostałe szkoły niebędące jednostkami organizacyjnymi miasta Inowrocław   180,00 zł/godz.
b) pozostali klienci   250,00 zł/godz.
7) nauka pływania:    
a) I stopnia (dla dzieci i dorosłych) *   200,00 zł/20 godz
b) II stopnia (dla dzieci i dorosłych)   250,00 zł/8 godz.
* osoby kończące kurs I stopnia otrzymują nieodpłatnie 1 godzinę pobytu na basenie, którą należy wykorzystać w ciągu 30 dni.
       
  Karnety:    
1) karnet o wartości      50.00 zł   45,00 zł
2) karnet o wartości    100.00 zł   90,00 zł
3) karnet o wartości    150,00 zł   135,00 zł
4) karnet o wartości    200,00 zł   170,00 zł
5) karnet o wartości    300,00 zł   255,00 zł
6) karnet o wartości    400,00 zł   340,00 zł
7) karnet o wartości    500,00 zł   400,00 z
8) karnet o wartości    720,00 zł   576,00 zł
9) karnet o wartości 1.080,00 zł   864,00 zł
10) karnet o wartości 1.500,00 zł   1.050,00 zł
       
1. Sala gimnastyczna:    
  klienci indywidualni   45,00 zł/godz.
       
2. Pozostałe usługi:    
1) sauna*:    
a) za każdą minutę korzystania   0,35 zł
  *minimalną opłatę za korzystania z sauny ustala się na 3.50 zł, t.: 10 minut    
2) bilet instruktorski *   15,00 zł/1 godz.
*sprzedawany osobie spełniającej warunki określone przez Dyrektora OSiR."
       
3. Opłaty:    
1)

jednorazowa opłata za zakup karty abonamentowej

  5,00 zł
       
4. Wielobój:    
1) Cennik:    
a) karnet obejmujący 4 wejścia   50,00 zł *
b) karnet obejmujący 8 wejść   100,00 zł*
   *cena obejmuje bilet wstępu oraz koszt przeprowadzenia zajęć.    
       
Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia  1 maja  2019 r.
Podstawa prawna:Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 113/2019 z dnia  24 kwietnia 2019 r.
CPOP