Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego informujemy o zamknięciu do odwołania obiektów sportowych i rekreacyjnych zarządzanych przez OSiR Inowrocław.

 

KRYTA PŁYWALNIA "DELFIN"

ul. Wierzbińskiego 11

tel. 52 35 55 377

mail:

Opis

W skład kompleksu krytej pływalni wchodzi:
- basen pływacki o wymiarach 25 x 12,5 m, z 6-cioma torami dla zawodników oraz trybuną dla publiczności z 154 miejscami siedzącymi,

- sala gimnastyczna o wymiarach 16x8 m do ćwiczeń ogólnorozwojowych wraz z szatnią dla użytkowników,

- sauna.

 

Przed budynkiem pływalni znajduje się duży parking, zarówno dla samochodów osobowych jak i autokarów. Kryta Pływalnia "Delfin" przystosowana jest do świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych i jest wyposażona w sprzęt do obsługi klientów o ograniczonej możliwości poruszania się (winda i schodołaz).

 

Godziny pracy

Basen czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00, z tym że w godz. od 8:00 do 15:00 udostępniany jest wyłącznie dla szkół, a w godz. od 16:30 do 20:00 sekcje pływackim (od 1.09 do 30.06).

Wstęp dla klientów indywidualnych - od godz. 6:00 do godz. 8:00, od godz. 15:00 do godz. 16:30 oraz od godz. 20:00 do 22:00.

W sobotę, niedzielę i święta basen otwarty jest w godzinach: 10:00-22:00.

Dodatkowo we wtorki i piątki w godz. 20:00 - 21:00 rezerwacja na aerobik wodny.

Sauna czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 8:00 oraz od 15:00 do 22:00.

W soboty i niedzielę od 10:00 do 22:00.

Regulamin pływalni

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI KRYTYCH


§ 1. Regulamin obowiązuje na terenach pływalni krytych stanowiących własność Miasta Inowrocławia.
§ 2. Pływalnia kryta, zwana dalej „pływalnią”, jest ogólnodostępnym obiektem użyteczności publicznej służącym do pływania, nauki pływania, rozgrywania zawodów sportowych, rekreacji i czynnego wypoczynku.
§ 3. Osoby korzystające z pływalni, zwane dalej „użytkownikami”, zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustalonych zasad.
§ 4. Z pływalni można korzystać:
1) od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 22.00;
2) w soboty, niedziele i święta w godzinach od 10.00 do 22.00,
z zastrzeżeniem § 5.
§ 5. 1 W dni nauki szkolnej od 8.00 do 15.00 z pływalni korzystają w pierwszej kolejności uczniowie szkół, jeśli prowadzone są na niej lekcje wychowania fizycznego lub inne zajęcia dla uczniów.
2. Zajęcia odbywają się według ustalonego przez zarządcę harmonogramu.
§ 6. Odzież wierzchnią oraz obuwie należy pozostawić w szatni w holu pływalni.
§ 7. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego i klapek basenowych.
§ 8. Na terenie pływalni zabrania się:
1) korzystania z zainstalowanych urządzeń i wyposażenia pływalni w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
2) korzystania z uszkodzonych urządzeń i wyposażenia pływalni;
3) wprowadzania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem pływalni;
4) samodzielnej naprawy uszkodzonych urządzeń i wyposażenia pływalni;
5) biegania i popychania lub wrzucania do niecki basenowej innych osób;
6) używania strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych;
7) skakania do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika albo w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
8) wykonywania ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach;
9) wchodzenia i wychodzenia z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody);
10) samowolnego przemieszczania wyposażenia ruchomego pływalni;
11) pozostawiania klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych;
l2) przebywania na terenie pływalni poza godzinami otwarcia.
§ 9. Użytkownicy przebywający na terenie niecki basenowej zobowiązani są do reagowania na polecenia ratownika wodnego lub sygnał dźwiękowy.
§ 10. Użytkownicy będą wpuszczani na pływalnię nie później niż na 50 minut przed jej zamknięciem.
§ 11. Wszelkie zauważone przypadki uszkodzeń zainstalowanych urządzeń i wyposażenia pływalni należy zgłaszać dyżurującym ratownikom, pracownikom obsługi lub zarządcy pływalni.
§ 12. Do wprowadzania zwierząt domowych na teren pływalni stosuje się przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia.

Karnety

 

Regulamin korzystania z karnetów przez klientów indywidualnych
Krytej Pływalni „Wodny Park, Krytej Pływalni „Delfin”
 i Basenu Solankowego – Inowrocławskiej Termy,
zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.

1. Pływalnie* Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Inowrocławiu prowadzą sprzedaż karnetów, za pomocą których można regulować płatności za korzystanie z usług.
2. Karnety są do nabycia w kasach pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
3. Za wydanie karnetu jest pobierana jednorazowa opłata w wysokości 5,00 zł.
4. Karnety są ważne w okresie kolejnych 12 m-cy kalendarzowych od zakupu bądź doładowania, chyba że umowa stanowi inaczej.
5. Po upływie terminu ważności karnetu należy ponownie go doładować. Okres ważności karnetu przedłuża się od dnia jego doładowania. Środki pieniężne pozostałe
z poprzedniego okresu ważności karnetu przechodzą na okres następny.
6. W przypadku przerwy technicznej powodującej przestój w funkcjonowaniu obiektu, okres ważności karnetu jest przedłużany o ilość dni postoju.
7. Zagubienie lub zniszczenie, w tym pogięcie lub połamanie karnetu nie uprawnia do otrzymania jego duplikatu.
8. Po rozliczeniu usług, z których skorzystał klient, gdy wystąpi brak środków  na karnecie, dopłatę należy uregulować gotówką lub kartą płatniczą w kasie pływalni.
9. Wysokość środków pieniężnych na karnecie nie podlega zamianie na gotówkę.
10. Z karnetu można korzystać w dowolne dni tygodnia, w których czynne są pływalnie.
11. Jednorazowo z karnetu może skorzystać dowolna ilość osób, do wyczerpania limitu   na karnecie.
12. Do karnetu nie stosuje się innych promocji, obowiązujących na pływalni w okresie ważności  karnetu.
13. Korzystanie z usług nieobjętych karnetem, wymaga opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem w pływalni.
14. Karnet nie upoważnia do korzystania z usług pływalni poza kolejnością.
15. Możliwość skorzystania przez klienta w danym czasie z usług pływalni,  jest uzależnione od ilości klientów korzystających w tym czasie z usług pływalni.
16. Każdego klienta korzystającego z usług na podstawie karnetu, obowiązuje Regulamin pływalni.

Legenda:

* Kryta Pływalnia „Wodny Park”, Kryta Pływalnia „Delfin”, Inowrocławska Terma.

 

Cennik

 

   
 

Usługi basenowe:

1) bilet normalny za 60 min   12,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,20 zł
2) bilet ulgowy za 60 min   9,00 zł
  za każdą minutę powyżej 60 min   0,15 zł
3) bilet - ranne pływanie w dni powszednie od poniedziałku do piątku    
  za 60 min w godzinach 6.00 – 8.00   50 % ceny biletu
  za każdą minutę powyżej 60 min   50 % ceny biletu
4) bilet - ranne pływanie w dni nauki szkolnej    
  za 60 min w godzinach 8.00 – 15.00   50 % ceny biletu
  za każdą minutę powyżej 60 min   50 % ceny biletu
5) bilet wieczorny    
  w godzinach 21.00 - 22.00   70 % ceny biletu
6) korzystanie z niecki basenu na wyłączność (godzina lub wielokrotność godziny)    
a) pozostałe szkoły niebędące jednostkami organizacyjnymi Miasta Inowrocław   230,00 zł/godz.
b) pozostali klienci   325,00 zł/godz.
7) nauka pływania:    
a) I stopnia (dla dzieci i dorosłych) *   260,00 zł/20 godz
b) II stopnia (dla dzieci i dorosłych)   325,00 zł/8 godz.
   * osoby kończące kurs I stopnia otrzymują nieodpłatnie 1 godzinę pobytu na basenie, którą należy wykorzystać w ciągu 30  dni.    
       
  Karnety:    
1) karnet o wartości      50.00 zł   45,00 zł
2) karnet o wartości    100.00 zł   90,00 zł
3) karnet o wartości    150,00 zł   135,00 zł
4) karnet o wartości    200,00 zł   170,00 zł
5) karnet o wartości    300,00 zł   255,00 zł
6) karnet o wartości    400,00 zł   340,00 zł
7) karnet o wartości    500,00 zł   400,00 z
8) karnet o wartości    720,00 zł   576,00 zł
9) karnet o wartości 1.080,00 zł   864,00 zł
10) karnet o wartości 1.500,00 zł   1.050,00 zł
       
1. Sala gimnastyczna:    
  klienci indywidualni   60,00 zł/godz.
       
2. Pozostałe usługi:    
1) sauna*:    
a) za każdą minutę korzystania   0,45 zł
  *minimalną opłatę za korzystania z sauny ustala się na 4.50 zł, t.: 10 minut    
2) bilet instruktorski *   20,00 zł/1 godz.
*sprzedawany osobie spełniającej warunki określone przez Dyrektora OSiR."
       
3. Opłaty:    
1)

jednorazowa opłata za zakup karty abonamentowej

  6,50 zł
       
4. Wielobój:    
1) Cennik:    
a) karnet obejmujący 4 wejścia   65,00 zł *
b) karnet obejmujący 8 wejść   130,00 zł*
   *cena obejmuje bilet wstępu oraz koszt przeprowadzenia zajęć.    
       
7. Bezpłatne korzystanie w okresie wakacji letnich i zimowych (od poniedziałku do
piątku)
   
1) półkolonie miejskie (szkolne) z Miasta w godzinach 10.00 11.00    
2) wakacyjna nauka pływania* w godzinach 12.00 13.00    
3) dzieci i młodzież indywidualnie z terenu Miasta Inowrocławia w godzinach 13.00
15.00
   
  * dotyczy osób wcześniej zapisanych    
       
Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia 10 lutego  2020 r.
Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 38/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.