HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA

al. Niepodległości 4

informacja tel. 52 35 55 365

kierownik tel. 52 35 55 360

mail:hws

 

Opis

Jest to największy zadaszony obiekt sportowy w Inowrocławiu, w skład którego wchodzi:

  • hala główna o powierzchni parkietu 1040 m2, która dysponuje 1452 miejscami siedzącymi na trybunach oraz 800 dostawianymi, a także profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem,
  • sala treningowa o powierzchni 288 m2 spełniająca funkcję małej sali gimnastycznej,
  • 5 sal konferencyjnych, przygotowanych do prowadzenia profesjonalnych pokazów, odczytów i narad,
  • jedna z najwyższych w Polsce północnej sztuczna ścianka wspinaczkowa pod dachem o wysokości 12,5 m i powierzchni 92,8 m2, dzierżawiona przez Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw "activeXtreme",
  • siłownia,
  • pub.

Hala zostałaznakomicie wyposażona i odpowiada wszelkim normom i standardom europejskim. Przystosowano ją do organizowania zawodów sportowych o randze ogólnopolskiej i miedzynarodowej w piłce koszykowej, siatkowej i ręcznej, w zapasach, judo, karate, boksie itd. oraz imprez artystycznych, wystawienniczych i koncertów. Dodatkowym atutem jest fakt, że hala spełnia wszelkie wymagania techniczne umozliwiające bezpośrednia transmisję telewizyjną.

 

 Obiekt przystosowany jest do osób niepełnosprawnych. Dzięki pochylniom i windzie niepełnosprawni mają swobodny dostęp do hali głównej, a także części sanitarnej. Przy hali znajduje się również parking dla gości na 140 miejsc.

 

ŚCIANKA WSPINACZKOWA jest stosunkowo nową atrakcją sportowo - rekreacyjną w obiektach OSiR. Oddano ją do użytku 12 marca 2005 r. Zajęcia na niej, prowadzone przez profesjonalnie przygotowanych operatorów, cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców Inowrocławia i okolic, niezależnie od wieku. Jest ona największa w Polsce północnej, mierząc 13 metrów wysokości. Do tej pory, zorganizowano 6 dużych zawodów o randze ponad lokalnej. Zawody przyczyniły się do tego, że ze ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ zaczynają korzystać profesjonalni wspinacze. 

 

Wśród ważniejszych imprez, które miały miejsce w Hali Widowiskowo - Sportowej z pewnością wyróżnić można mecze Pucharu Davisa w Tenisie Ziemnym Polska - Estonia. To właśnie w kwietniu 2012 r., po raz pierwszy w historii, reprezentacja polskich tenisistów zagrała w Inowrocławiu. W lipcu tego samego roku obiekt ten, stał się areną znaczącej imprezy sportowej o zasięgu międzynarodowym, bowiem rozegrane zostały mecze eliminacyjne do Mistrzostw Europy Kobiet w Koszykówce. Reprezentacja Polski zagrała ze Szwajcarią i Czarnogórą. W inowrocławskiej hali odbyły się także m.in. Gala Boksu Zawodowego, Gala MMA oraz wiele koncertów, występy kabaretów i imprezy wystawiennicze.

 

Regulamin HWS

Regulamin korzystania z Hali WidowiskoSportowej

§ 1. 1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z Hali Widowiskowo – Sportowej, zwanej dalej ,,Halą”, położonej w Inowrocławiu przy al. Niepodległości 4, z jej
urządzeń, zaplecza technicznego i przyległego terenu.
2. Właścicielem Hali jest Miasto Inowrocław, a zarządcą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu z siedzibą przy al. Niepodległości 4, zwany dalej ,,zarządcą”.
§ 2. Hala przeznaczona jest do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, wystawienniczych i oświatowych.
§ 3. 1. Hala jest otwarta codziennie od godz. 8.00 do godz. 22.00.
2. W godz. od 22.00 do 8.00 zabronione jest przebywanie w Hali osób nieupoważnionych przez zarządcę.
3. Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia oraz inne imprezy rekreacyjnosportowe, kulturalne i oświatowe odbywają się wg wcześniej ustalonego przez zarządcę harmonogramu.
4. Po uzgodnieniu z zarządcą dopuszcza się możliwość korzystania z Hali w innych godzinach niż ustalone w ust.1.
§ 4. 1. Z Hali mogą korzystać, po uzyskaniu zgody zarządcy:
1) mieszkańcy Inowrocławia;
2) kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej;
3) szkoły i przedszkola z terenu Miasta Inowrocławia, w obecności nauczyciela, trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za uczniów;
4) zorganizowane grupy sportowe w obecności trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę;
5) zakłady pracy, organizacje, instytucje, przedsiębiorstwa.
2. Osoby małoletnie do lat 15, korzystające z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie Hali tylko pod opieką dorosłych.
§ 5. Zasady zachowania się osób korzystających z sal sportowych, pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w Hali:
1) we wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia sportowe, obowiązuje strój sportowy i obuwie z przeznaczeniem do sportów halowych, z płaską, niebrudzącą podłogi podeszwą;
2) zarządca jest zobowiązany do:
a) ustalenia i wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych informacji o dniach i godzinach funkcjonowania poszczególnych sal,
b) utrzymywania czystości i porządku w Hali oraz na terenie przyległym, w szatniach, pomieszczeniach sanitarnych itp.;
3) z sal sportowych korzystać nie mogą osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, a także osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi;
4) obowiązkiem osób korzystających z sal sportowych jest:
a) pozostawienie okrycia zewnętrznego i obuwia w szatni,
b) założenie właściwego stroju sportowego i obuwia,
c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie używania przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu sali, zgodnie z umieszczonymi instrukcjami.
§ 6. W Hali mogą być organizowane imprezy masowe na zasadach określonych w przepisach o bezpieczeństwie imprez masowych. Warunki uczestnictwa i zachowania się osób uczestniczących w imprezie masowej określają, opracowane przez organizatora, regulamin imprezy masowej oraz regulamin obiektu.
§ 7. Wszystkie osoby przebywające na terenie Hali zobowiązane są do:
1) przestrzegania przepisów określających zasady zachowania się w Hali, w szczególności niniejszego Regulaminu;
2) podporządkowania się poleceniom służb porządkowych, osób upoważnionych przez zarządcę lub instruktorów sportu;
3) zgłaszania służbom porządkowym, osobom upoważnionym przez zarządcę lub instruktorom sportu zauważonych przypadków niszczenia lub uszkadzania urządzeń znajdujących się w Hali lub nieprzestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu;
4) korzystania z urządzeń znajdujących się w Hali zgodnie z ich przeznaczeniem.
§ 8. Na terenie Hali zakazuje się:
1) przechodzenia lub przebywania w miejscach niedozwolonych, a także tarasowania przejść, ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych;
2) pozostawiania śmieci lub odpadów w miejscach innych niż wyznaczone;
3) zakłócania spokoju lub porządku, wszczynania awantur i zamieszek, bądź prowokowania do takich zachowań;
4) wnoszenia lub spożywania alkoholu z wyjątkiem miejsc, w których sprzedaż, podawanie i spożywanie alkoholu odbywa się zgodnie z zezwoleniem określonym w odrębnych przepisach a także przebywania w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości;
5) wnoszenia lub używania środków odurzających, a także przebywania w stanie po użyciu środka odurzającego;
6) palenia papierosów;
7) wnoszenia na salę sportową lub używania butelek i opakowań szklanych, a także innych przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa jej użytkowników;
8) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi;
9) wprowadzania psów i innych zwierząt, z wyłączeniem psówprzewodników osób niewidomych oraz psów służb porządkowych i Policji;
10) przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku;
11) niszczenia lub uszkadzania urządzeń i innego wyposażenia;
12) umieszczania, bez zgody zarządcy, na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń;
13) prowadzenia, bez posiadania stosownych uprawnień, sprzedaży towarów lub kart wstępu oraz prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych;
14) innych czynności, które mogą być powodem zagrożenia zdrowia lub życia osób przebywających na terenie obiektu, bądź mogą doprowadzić do jego uszkodzenia lub zniszczenia.
§ 9. 1. Wszystkie drogi ewakuacyjne na terenie Hali muszą być wolne i przejezdne.
2. Parkowanie pojazdów odbywać się może wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
§ 10. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku określone w niniejszym Regulaminie mogą być usunięte z terenu Hali.

Cennik

 
1.

Zwalnia się z opłaty za korzystanie z dużej i małej sali sportowej Hali Widowiskowo – Sportowej:

a) kluby i stowarzyszenia sportowe mające siedzibę w Mieście wg harmonogramu korzystania z obiektów ustalonego przez Dyrektora,
b) przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora,
c) dzieci do lat 3.
   
2. Duża sala:    
a) dla świadczeniobiorców wymienionych w  pkt. 1  a, b korzystających z sali poza harmonogramem   70,00 zł/godz.
b) dla publicznych i niepublicznych szkół oraz publicznych i niepublicznych przedszkoli korzystających z sali zgodnie z harmonogramem   70,00 zł/godz.,
c) dla publicznych i niepublicznych szkół oraz publicznych i  niepublicznych przedszkoli   110,00 zł/godz
d) dla pozostałych świadczeniobiorców   200,00 złł/godz
e) dla świadczeniobiorców na imprezy komercyjne o charakterze sportowo-rekreacyjnym   1.200,00 zł
f)  dla świadczeniobiorców na pozostałe imprezy komercyjne   5.000,00 zł
       
3. Mała sala:    
 a) dla świadczeniobiorców wymienionych  pkt 1 a, b,  korzystających poza harmonogramem   50,00 zł/godz.,
 b) dla publicznych i niepublicznych szkół oraz publicznych i niepublicznych przedszkoli korzystających z sali zgodnie z harmonogramem   50,00 zł/godz.
 c) dla publicznych i niepublicznych szkół oraz publicznych i  niepublicznych przedszkoli   70,00 zł/godz
 d) dla pozostałych świadczeniobiorców   100,00 zł/godz
 e) dla świadczeniobiorców na imprezy komercyjne o charakterze sportowo-rekreacyjnym   600,00 zł.
 f) dla świadczeniobiorców na pozostałe imprezy komercyjne   2.000,00 zł.
g) korzystanie ze stołu do tenisa stołowego przez 1 godzinę (bilet normalny)   8,00 zł
h) korzystanie ze stołu do tenisa stołowego przez 1 godzinę (bilet ulgowy)   5,00 zł
       
4. Pozostałe:    
a) sala konferencyjna – korzystanie przez świadczeniobiorcę przez 1 godzinę – 100,00 zł    
b) pokój instruktorsko-sędziowski - korzystanie przez świadczeniobiorcę przez 1 godzinę – - 50,00 zł    
       
Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 113/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.

 

CPOP