BASEN ODKRYTY

ul. Świętokrzyska 107

 

Opis

Pływalnia znajdująca sie w atrakcyjnym położeniu, na skraju Parku Solankowego, jest popularnym miejscem letniego wypoczynku mieszkańców Inowrocławia i przebywających tu kuracjuszy. Jest to basen kąpielowy o wymiarach 25 m x 50 m i głębokości od 0,9 do 5 m, z własną stacją uzdatniania wody. Na terenie tego obiektu znajdują się także brodzik dla dzieci o wymiarach 10 m x 20 m oraz szatnie, sanitariaty i natryski.

Istnieje możliwość indywidualnego i zbiorowego korzystania z basenu w ramach kolonii, półkolonie czy obozów.

Regulamin basenu

Regulamin basenu odkrytego przy ul. Świętokrzyskiej 107 w Inowrocławiu
§ 1. 1. Regulamin basenu odkrytego w Inowrocławiu, zwany dalej "regulaminem", określa zasady i tryb korzystania z obiektu i jego urządzeń oraz z zaplecza technicznego i przyległego terenu przy ul. Świętokrzyskiej 107, zwanego dalej "basenem".
2. Każda osoba korzystająca z basenu jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem i do jego przestrzegania.
§ 2. 1. Basen jest obiektem użyteczności publicznej, stanowiącym własność Miasta Inowrocławia.
2. Zarządcą basenu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu z siedzibą przy al. Niepodległości 4, zwany dalej "zarządcą".
3. Basen jest czynny sezonowo.
4. Zarządca zobowiązany jest do ustalenia i wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych godzin funkcjonowania basenu.
§ 3. 1. Z basenu mogą korzystać osoby posiadajace bilet wstępu albo karnet, bądź uprawnione do tego z innego tytułu.
2. Osoby stwarzające swym zachowaniem zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z basenu, bądź dla  obiektu lub urządzeń basenu, nie będą wpuszczane na jego teren.
3. Z basenu mogą korzystać osoby:
1) uczące się pływać - pod opieką prowadzącego zajęcia;
2) umiejące pływać - w grupach zorganizowanych lub indywidualnie;
3) dzieci do lat siedmiu mogą przebywać na terenie basenu oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
§ 4. 1. Osoby posiadające widoczne choroby skóry, bądź niezagojone zranienia nie będą wpuszczane na basen.
2. Każdego uczestnika obowiązuje kąpiel pod natryskiem przed wejściem do wody.
3. Na basenie obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
4. Wszystkie osoby korzystające z basenu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom ratowników wodnych.
5. Zabrania się:
1) wchodzenia na teren basenu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
2) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zanieczyszczania wody w basenie, a także zaśmiecania obiektu basenu lub przyległego terenu;
3) wprowadzania zwierząt na teren obiektu basenu;
4) niszczenia urządzeń lub wyposażenia basenu.
6. Na polecenie ratownika wodnego lub sygnał dźwiękowy, osoby przebywające w niecce basenowej powinny niezwłocznie wyjść z wody.
§ 5. Oprócz zakazów określonych w § 4 ust. 5, osobom przebywającym na basenie nie wolno:
1) przekraczać granicy strefy oznaczonej specjalnym napisem, jeżeli nie umieją pływać;
2) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika wodnego oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga;
3) zakłócać wypoczynku lub kąpieli innych osób, a w szczególności:
a) popychać lub wrzucać do wody inne osoby,
b) wprowadzać na teren basenu pojazdów mechanicznych lub rowerów.
§ 6. Ze względu na brak możliwości przechowywania przez zarządcę rzeczy osób korzystających z basenu, każdy korzystający z basenu zobowiązany jest do sprawowania pieczy nad swoimi rzeczami we własnym zakresie.
§ 7. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne na terenie basenu muszą być wolne i przejezdne. Zabrania się pozostawiania jakichkolwiek rzeczy, które mogłyby utrudniać lub uniemożliwiać dostęp do wejścia lub wyjścia, bądź drogi ewakuacyjnej na terenie basenu.
§ 8. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się, zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.
§ 9. 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa lub porządku określone w regulaminie mogą być usunięte z terenu basenu bez zwrotu kosztów poniesionych na zakup biletu, niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności z innego tytułu.
2. Każdy, kto zauważy usterkę urządzenia, bądź inne nieprawidłowości związane z nieprzestrzeganiem regulaminu, powinien niezwłocznie poinformować o powyższym ratownika wodnego lub zarządcę.

Cennik

1. Bilet wstępu  na basen odkryty:    
1) bilet normalny (1 wejście)   8,00 zł
2) bilet ulgowy (1 wejście)   4,00 zł
3) wypożyczenie leżaka     6,00 zł
       
2. Opłaty za korzystanie z kręgli   4,00 zł za godzinę
       
Ceny zawierają podatek VAT.
Cennik obowiązuje od dnia  1 maja  2019 r.
Podstawa prawna:Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 113/2019 z dnia  24 kwietnia 2019 r.

 

CPOP