TEREN REKREACYJNY PRZY TĘŻNI

tel. 52 35 55 369

Opis

Park Solankowy to nie tylko miejsce przeznaczone do spacerów czy odpoczynku. To również możliwość aktywnego spędzania czasu, co z pewnością zapewnia Teren Rekreacyjny przy Tężni.

W bliskim sąsiedztwie inowrocławskiej Tężni Solankowej mieści się minikręgielnia oraz minigolf, które zajmują powierzchnię 660 m². Na tym obszarze znajduje się 18 torów do gry w minigolfa oraz 3 tory do gry w mini kręgle. Wyposażenie niezbędne do rozegrania turnieju w obu tych dyscyplinach jest dostępne dla użytkowników, za niewielką odpłatnością.

Tuż obok, również na świeżym powietrzu, znajduje się siłownia, w skład której wchodzi 11 urządzeń sportowych do prostych ćwiczeń dla młodzieży i dorosłych. Korzystanie z siłowni jest bezpłatne.


 

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENU REKREACYJNEGO DO GRY W MINIGOLFA I KRĘGLE PRZY TĘŻNI


§ 1. Regulamin obowiązuje na terenie rekreacyjnym do gry w minigolfa i kręgle przy tężni stanowiącym własność Miasta Inowrocławia.
§ 2. Teren rekreacyjny do gry w minigolfa i kręgle przy tężni, zwany dalej „minigolfem” jest ogólnodostępnym obiektem użyteczności publicznej służącym do rekreacji, czynnego wypoczynku i rozgrywania konkurencji sportowych.
§ 3. Osoby korzystające z minigolfa, zwane dalej „użytkownikami”, zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustalonych zasad.
§ 4. Z minigolfa można korzystać sezonowo:
1) w miesiącach od kwietnia do czerwca - codziennie w godzinach od 11.00 do 19.00;
2) w miesiącach od lipca do sierpnia:
a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 19.00,
b) w soboty, niedziele i święta w godzinach od 9.00 do 21.00;
3) w miesiącu wrześniu - codziennie w godzinach od 11.00 do 19.00;
4) w miesiącu październiku - codziennie w godzinach od 8.00 do 17.00.
§ 5. Na terenie minigolfa mogą przebywać użytkownicy biorący czynny udział w zajęciach rekreacyjnych.
§ 6. Na terenie minigolfa zabrania się:
1) korzystania z uszkodzonych urządzeń i wyposażenia minigolfa;
2) korzystania z zainstalowanych urządzeń i wyposażenia minigolfa w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
3) wprowadzania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem, np. rower, motorower, rolki, deskorolka, quad, pojazd silnikowy, itp.: zakaz nie dotyczy pojazdów administratora, wózków inwalidzkich oraz
pojazdów posiadających stosowne zezwolenia;
4) samodzielnej naprawy uszkodzonych urządzeń i wyposażenia minigolfa;
5) samowolnego przemieszczanie zainstalowanych i towarzyszących urządzeń minigolfa;
6) wchodzenia na elementy konstrukcji zainstalowanych urządzeń; dotyczy to również infrastruktury
minigolfa w szczególności oświetlenia i konstrukcji tablic informacyjnych.
§ 7. Wszelkie zauważone przypadki uszkodzeń zainstalowanych urządzeń, wyposażenia, pozostałej infrastruktury lub roślinności należy zgłaszać administratorowi minigolfa.
§ 8. Do wprowadzania zwierząt domowych na teren minigolfa stosuje się przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia.,