Targowisko Giełda-Bazar

ul. Józefa Krzymińskiego 4

tel. 52 35 55 354

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TARGOWISKA „GIEŁDA - BAZAR” W INOWROCŁAWIU


§ 1. Regulamin obowiązuje na terenie targowiska „Giełda-Bazar" stanowiącym własność Miasta Inowrocławia.
§ 2. Osoby korzystające z targowiska „Giełda-Bazar”, zwane dalej „użytkownikami”, zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustalonych zasad.
§ 3. Do prowadzenia handlu na targowisku „Giełda-Bazar”, zwanym dalej „giełdą", upoważnione są osoby fizyczne i osoby prawne mogące uczestniczyć w obrocie towarowym.
§ 4. Giełda jest czynna w każdą niedzielę, oprócz niedziel, w których przypadają ustawowe święta, w godzinach od 6.00 do 15.00.
§ 5. Zarządca udostępnia oznakowane miejsce na stanowisko handlowe za opłatą.
§ 6. 1. Na giełdzie dopuszcza się handel obwoźny i obnośny - prowadzony z ręki, stoisk, lad, koszy oraz pojazdów samochodowych, przyczep, itp.
2. Sprzedaż z pojazdów samochodowych może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
§ 7. 1. Stanowisko handlowe wskazuje obsługa giełdy.
2. Stanowisko handlowe nie może być samodzielnie zajmowane, zmieniane lub odstępowane osobom trzecim.
§ 8. Zarządca może udostępnić użytkownikowi maksymalnie dwa oznakowane miejsca na stanowiska handlowe.
§ 9. Wszelkie zauważone przypadki uszkodzeń na terenie giełdy m.in. infrastruktury należy zgłaszać zarządcy.
§ 10. Do wprowadzania zwierząt domowych na teren giełdy stosuje się przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia.
§ 11. Skargi i wnioski dotyczące działalności giełdy można składać w biurze giełdy w godzinach jego urzędowania oraz w każdy dzień roboczy w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu,
al. Niepodległości 4, e-mail Dyrektor/Sekretariat , tel. 52 355 53 50.