HALA SPORTOWA

ul. Rakowicza 93 tel. 52 35 55 368

Opis

Powierzchnia użytkowa hali wynosi 501 m2. Obiekt posiada boisko parkietowe o wymiarach: dł. 26,5 m, szer. 15 m, z widownią na 200 osób. W hali odbywają się rozgrywki koszykarskie, siatkarskie oraz w tenisie stołowym. W hali znajdują się 4 szatnie z 8 natryskami. Jest to obiekt, z którego korzystają kluby sportowe, stowarzyszenia, ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, szkoły oraz inne organizacje sportowe i osoby fizyczne.

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HAL I SAL SPORTOWYCH

§ 1. Regulamin obowiązuje na terenach hal i sal sportowych stanowiących własność Miasta Inowrocławia.
§ 2. Hale i sale sportowe zwane dalej „halami” są ogólnodostępnymi obiektami użyteczności publicznej służącymi do rozgrywania zawodów różnych dyscyplin sportowych, imprez widowiskowych oraz celów
rekreacyjnych, kulturalnych, wystawienniczych i oświatowych.
§ 3. Osoby korzystające z hali, zwane dalej „użytkownikami”, zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustalonych zasad.
§ 4. 1. Z hali można korzystać w godzinach od 6.00 do 22.00, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zarządca może zmienić godziny otwarcia hali w związku z organizacją imprez.
§ 5. Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia oraz inne imprezy widowiskowe, rekreacyjne, sportowe, kulturalne, wystawiennicze i oświatowe odbywają się wg wcześniej ustalonego przez zarządcę harmonogramu.
§ 6. Dopuszcza się możliwość korzystania z hali poza harmonogramem, o którym mowa w § 5 w terminie ustalonym przez zarządcę.
§ 7. Użytkownicy korzystający z pomieszczeń hali w celach sportowych zobowiązani są do założenia właściwego stroju sportowego i obuwia z płaską, niebrudzącą podłogi podeszwą.
§ 8. Użytkownicy korzystający z pomieszczeń hali w celach sportowych mogą wchodzić do szatni na 10 min przed rozpoczęciem zajęć lub ćwiczeń.
§ 9. Na terenie hali zabrania się:
1) samodzielnej naprawy uszkodzonych urządzeń i wyposażenia hali;
2) korzystania z uszkodzonych urządzeń i wyposażenia hali;
3) korzystania z zainstalowanych urządzeń i wyposażenia hali w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
4) wprowadzania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem hali;
5) samowolnego przemieszczania urządzeń i wyposażenia hali.
§ 10. Wszelkie zauważone przypadki uszkodzeń zainstalowanych urządzeń i pozostałej infrastruktury hali należy zgłaszać zarządcy hali.
§ 11. Do wprowadzania zwierząt domowych na teren hali stosuje się przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia.