Regulamin Rywalizacji

Regulamin Rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”

I. ORGANIZATOR

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest organizator, tj. Gmina Miasto Bydgoszcz, z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz.
 2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod [AT] um [DOT] bydgoszcz [DOT] pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 7 ust.5, 10, 18, o samorządzie gminnym Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95.
 4. Niepodanie danych będzie skutkować nie możnością korzystania z pełnej funkcjonalności aplikacji Aktywna Bydgoszcz.
 5. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp organizator oraz organizatorzy Rywalizacji na szczeblu lokalnym , tj. Miasto Prezydenckie, związki gmin, związki metropolitarne lub stowarzyszenia samorządów, w skład których wchodzi przynajmniej jedno miasto prezydenckie oraz podmioty, którym dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania.
 7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres uczestnictwa w rywalizacji.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
  1. Dostępu do swoich danych osobowych.
  2. Poprawiania swoich danych osobowych.
  3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  4. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
   • zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
   • potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  5. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do Państw Trzecich.
 10. Na podstawie danych gromadzonych w aplikacji Aktywna Bydgoszcz nie są budowane profile jej użytkowników.

II. CEL

 1. Propagowanie aktywnego trybu życia.
 2. Promocja turystyki rowerowej.
 3. Promocja jazdy rowerem jako alternatywnego środka transportu.
 4. Wdrażanie idei Smart City.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. W Rywalizacji mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy Miast, stowarzyszeń, związków lub obszarów metropolitarnych, w skład których wchodzi przynajmniej jedno Miasto Prezydenckie
  i którzy zgłosili się do Rywalizacji, pobrali oraz zainstalowali bezpłatną aplikację „ROWEROWA STOLICA POLSKI” i zaakceptowali regulamin aplikacji.
 2. Rywalizacja odbywać się będzie w okresie od dnia 01 do 30 września 2019r. w Miastach, stowarzyszeniach, związkach lub obszarach metropolitarnych, które zgłosiły się do Rywalizacji. Lista zostanie opublikowana na stronie aktywna.bydgoszcz.pl w zakładce Rowerowa Stolica Polski.

IV. UCZESTNICTWO

 1. Rywalizacja ma charakter otwarty. Prawo startu mają wszystkie zainteresowane osoby spełniające warunki, o których mowa poniżej.
 2. Warunkiem udziału w Rywalizacji jest:

        a. Pobranie aplikacji „Rowerowa Stolica Polski” i dołączenie do Rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski” oraz wyboru Lokalnego Organizatora.

        b. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu dostępnego na stronie internetowej.

        c. Przystąpienie do Rywalizacji w okresie od dnia udostępnienia w aplikacji panelu Rywalizacja do dnia 30 września 2019 roku.

        d. Akceptacja udziału w Rywalizacji na własną odpowiedzialność mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości przejazdów rowerowych, które mogą polegać, m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia.

        e. Wyrażenie zgody na publikowanie wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej , a także na przesyłanie przez Organizatora, na wskazany adres mailowy Uczestników, informacji dotyczących promocji produktów i usług sponsorów oraz partnerów Rywalizacji.

        f. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom Rywalizacji sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa poniżej,
w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.

        g. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie i przetwarzanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie  i przetwarzanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

 • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
 • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w Rywalizacji,
 • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
 • Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
 • Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 1. Przystąpienie do Rywalizacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Rywalizacji.

V. ZASADY RYWALIZACJI

    1. Rywalizacja odbywa się poprzez aplikację „Rowerowa Stolica Polski”.

    2. Do Rywalizacji można przystąpić od dnia 01 września do dnia 30 września 2019 roku.

 1. W Rywalizacji liczone są wyłącznie przejazdy rowerowe, bez ograniczenia na rodzaj roweru.
 2. Przystępując do Rywalizacji wybierasz Miasto, stowarzyszenie lub obszar metropolitarny, dla którego zbierane są kilometry.
 3. Wybór Miasta, stowarzyszenia, związku lub obszaru metropolitarnego nie jest uzależniony od miejsca, w którym dokonywane są przejazdy. Aplikacja działa na terenie całego świata, dlatego uczestnik przebywający poza granicami kraju również może przystąpić do Rywalizacji wybierając jednocześnie Organizatora Lokalnego.
 4. Organizator Lokalny ma prawo utworzenia oddolnych rywalizacji poprzez tworzenie grup,
  do których dołączają poszczególni uczestnicy rywalizacji.
 5. Uczestnik może dołączyć tylko do jednego Organizatora Lokalnego.
 6. Uczestnik może uczestniczyć tylko w jednej grupie utworzonej przez Organizatora Lokalnego.
 7. Wyniki wraz ze statystykami na bieżąco są publikowane zarówno na stronie internetowej aktywna.bydgoszcz.pl , jak i w aplikacji Rowerowa Stolica Polski. W celu prawidłowego zapewnienia przebiegu Rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski” Organizator może również sprawdzać przejazdy uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia wszelkich przejazdów, które wg niego są wątpliwe.

VI. KLASYFIKACJE

    1. Podstawą klasyfikacji w Rywalizacji są prawidłowo wykonane przejazdy Uczestników zgodnie z zapisami pkt. IV niniejszego Regulaminu

    2. Klasyfikacje będą prowadzone wg następującego wzoru:

         a. suma wszystkich kilometrów uczestników Rywalizacji Lokalnego Organizatora dzielona przez ilość mieszkańców danego Miasta, stowarzyszenia, obszaru lub związku metropolitarnego.

 1. Ogólna Klasyfikacja Uczestników wg sumy wszystkich kilometrów.
 2. Klasyfikacja Uczestników poszczególnych Lokalnych Organizatorów wg sumy wszystkich kilometrów.
 3. Klasyfikacje Uczestników odbywać się będą z podziałem na kobiety i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe.
 4. Ilość mieszkańców danego Organizatora Lokalnego jest liczona na podatnie danych GUS z grudnia 2017 roku.

VII. NAGRODY

    1. Organizator Lokalny lub obszar, Stowarzyszenie czy związek metropolitarny, który uzyska najlepszy wynik wg klasyfikacji, otrzyma przechodni „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”. Puchar wywalczony trzy razy z rzędu pozostaje na jego własność.

    2. Nagrody w klasyfikacji ogólnej dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek gwarantuje Organizator Rywalizacji.

 1. Nagrody w klasyfikacji lokalnej dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek gwarantuje właściwy Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w klasyfikacjach i nagrodach dla Miast i jej Uczestników w przypadku pozyskania sponsorów i partnerów Rywalizacji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pisemne protesty, uwagi, problemy techniczne związane z aplikacją lub przebiegiem Rywalizacji, należy kierować do Organizatora na adres e-mail: aktywna [AT] um [DOT] bydgoszcz [DOT] pl .
 2. Udział Lokalnego Organizatora jak i Uczestników w Rywalizacji jest bezpłatny.
 3. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej.
 5. Wyniki będą opublikowane na Stronie Internetowej aktywna.bydgoszcz.pl oraz aplikacji Rowerowa Stolica Polski.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Rywalizacji bez podawania przyczyn.
 7. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
 8. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Rywalizacji wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 9. Każdy uczestnik akceptując regulamin potwierdza iż stan jego zdrowia pozwala mu na udział w Rywalizacji i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w Rywalizacji.
 10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.